logo
Zam贸wienia Publiczne » Wrzesie艅 2009
10/09/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Dostawa oleju opa艂owego do budynk贸w Przedsi臋biorswta Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu".

Znak sprawy: DMP.35/2009聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 10 wrze艣nia 2009 r.

Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania

Numer og艂oszenia w BZP: 152805 - 2009; data zamieszczenia 10/09/2009

Na stronie internetowej: 10/09/2009

Zamieszczenie obowi膮zkowe

Zam贸wienia publiczne

Zamawiaj膮cy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp贸艂ka z o. o. w Inowroc艂awiu,

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 Zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

聽聽聽聽

2. Przedmiot zam贸wienia: "Dostawa oleju opa艂owego do budynk贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu".

3. Zamawiaj膮cy nie planuje zebrania z dostawcami.

4. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

5. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

6. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

8. Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 CPV: 09.13.51.00 - 5 olej opa艂owy

9. Przedmiotem zam贸wienia jest sukcesywna dostawa oleju opa艂owego do budynk贸w przy ulicach:

a) Toru艅ska 11 - w ilo艣ci ok. 10.000 l rocznie,

b) Pakoska 7 - w ilo艣ci ok. 15.000 l rocznie

c) Toru艅ska 165 - w ilo艣ci ok. 10.000 l w sezonie grzewczym

10. Termin realizacji zam贸wienia:

a) Toru艅ska 11, Pakoska 7 - 12 miesi臋cy od podpisania umowy

b) Toru艅ska 165 - od podpisania umowy do 30.04.2010 r.

11. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

12. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

13. Dostawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy - niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

14. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z dostawcami s膮:

a) Krystyna Glonek, tel. / faks 052 35 64聽304,

b) Zdzis艂awa Molenda, tel.052 357 42 78.

15. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Dostawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia,

c) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Dostawc臋 do oferty o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia / nie spe艂nia

16. W celu potwierdzenia, 偶e dostawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

b) koncesji na obr贸t paliwami ciek艂ymi,

c) o艣wiadczenie dostawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

d) o艣wiadczenie dostawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

16.1. W celu potwierdzenia posiadania przez dostawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowania potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia z podaniem ich warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e dostawy te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) wykazu niezb臋dnych urz膮dze艅 do wykonania zam贸wienia, jakimi dysponuje dostawca.

16.2. Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy dostawcy (za艂. nr, 1 do swiz),

b) wykaz zrealizowanych dostaw (za艂. nr, 2 do siwz),

c) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz).

17. Miejsce i termin sk艂adania ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, sekretariat 1 pi臋tro do dnia 25 wrze艣nia 2009 r. do godz. 9:50.

18. Kryteria wyboru: najni偶sza cena.

19. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

20.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, salka konferencyjna 1 pi臋tro, w dniu 25 wrze艣nia 2009 r. o godz. 10:00.

21.Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni.

22. Nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

23. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Podpis:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ......................................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC188 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2009-09-10 14:47:52152
graf.515.2 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.2009-09-30 11:05:26103
graf.411.6 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert.2009-09-30 11:05:47121
graf.313.9 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert.2009-09-30 11:06:26107
graf.897.6 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 176357-20092009-10-13 08:01:51102
graf.411.1 KB POBIERZs.22009-10-13 08:02:07100

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-09-10 14:46:59
Data ostatniej modyfikacji : 2009-09-10 14:46:59
Liczba wy艣wietle艅 : 804licznik odwiedzin: 3592978