logo
Zam贸wienia Publiczne » Listopad 2009
13/11/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Roboty remontowe oraz konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznej budynk贸w zarz膮dzanych przez Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 54/2009聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 13 listopada 2009 r.聽聽

OG艁OSZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

Numer og艂oszenia w BZP: 207909 - 2009;

data zamieszczenia 13/11/2009 r.

1. Nazwa i adres Zamawiaj膮cego

Nazwa: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Adres pocztowy:

Ulica:

ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Miejscowo艣膰:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Kod pocztowy:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wojew贸dztwo:

Inowroc艂aw聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽88 - 100聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 kujawsko - pomorskie

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: robota budowlana

Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 CPV: 45.31.12.00-2, 50.71.10.00-2.

3. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Dostawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy- niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

4. Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia

Nazwa nadana zam贸wieniu: "Roboty remontowe oraz konserwacja w zakresie instalacji elektrycznych budynk贸w zarz膮dzanych przez Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu".

Zam贸wienie obejmuje budynki komunalne, prywatne, u偶ytkowe oraz lokale komunalne w budynkach Wsp贸lnot Mieszkaniowych. Ca艂kowity zakres to 332 budynki, zgodnie z za艂膮cznikiem nr 6 do siwz.

Zam贸wienie podzielono na 2 zadania z mo偶liwo艣ci膮 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych w tym:

Zad. I. - "Wykonywanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach zarz膮dzanych przez Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu".

Zakres us艂ugi: bie偶膮ce ogl臋dziny g艂贸wnych tablic rozdzielczych, puszek rozga艂臋藕nych i zabezpiecze艅 wewn臋trznych linii zasilaj膮cych, zabezpiecze艅 przelicznikowych z utrzymaniem ich w nale偶ytym stanie technicznym, utrzymanie czysto艣ci w urz膮dzeniach rozdzielczych, wymiana niesprawnych opraw, przycisk贸w i wszelkiego rodzaju wy艂膮cznik贸w i 偶ar贸wek, sprawdzanie uk艂adu zabezpieczaj膮cego i sygnalizacyjnego sterowania prac膮 pomp przy jakichkolwiek nieprawid艂owo艣ciach, regulacj膮 lub wymian膮 jego element贸w, wymiana uszkodzonych zabezpiecze艅 przedlicznikowych OK, TY, GZ oraz zabezpiecze艅 w tablicach GTR i WLZ, wymiana uszkodzonych napis贸w, oznacze艅, schemat贸w oraz dorabianie brakuj膮cych os艂on, dekli i zamkni臋膰, naprawa uszkodzonych odcink贸w instalacji z wymian膮 przewod贸w na odcinku od miejsca uszkodzenia do najbli偶szego punktu umo偶liwiaj膮cego pod艂膮czenie obwodu, drobne naprawy o艣wietlenia zewn臋trznego, wymiana uszkodzonych tablic licznikowych. Prace b臋d膮 zlecane sukcesywnie w miar臋 potrzeb. Zlecenie okre艣la膰 b臋dzie zakres rzeczowy prac, orientacyjn膮 warto艣膰 i termin wykonania. Do usuwania awarii nale偶y przyst膮pi膰 niezw艂ocznie od momentu zg艂oszenia. W terminie nie d艂u偶szym ni偶 24 godz.

Zad. II. - "Roboty remontowe w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach zarz膮dzanych przez Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu".

Zam贸wienie obejmuje: sporz膮dzenie kosztorysu wykonawczego dla ka偶dego zlecenia na podstawie stawek okre艣lonych w Formularzu ofertowym Wykonawcy. Przyst膮pienie do rob贸t elektrycznych okre艣lonych w zleceniu przez Zamawiaj膮cego musi nast膮pi膰 w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni od momentu wystawienia zlecenia.

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

6. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiajacy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

8. Osob膮 uprawnion膮 do kontakt贸w z wykonawcami jest: Krystyna Glonek, tel./ faks 052 35 64聽304.

9. Okres realizacji zam贸wienia: od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

10. Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w.

10.1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋, do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

11. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zwanej dalej ustaw膮, zamawiaj膮cy 偶膮da

nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

b) o艣wiadczenia wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenia wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

11.1. W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu podobnych wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 budowlanych Wykonawcy lubpracownik贸w w zakresie instalacji elektrycznej,

c) 艣wiadectwa kwalifikacyjnego "E"- eksp instalacji elektrycznej do 1 kV,

d) aktualnego wpisu do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

11.2. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

11.3. Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz).

b) Formularz ofertowy Wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

12. Miejsce i termin sk艂adania ofert: sekretariat Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw do dnia 4 grudnia 2009 r. do godz. 09:50.

13. Kryteria wyboru oferty:

a) cena wykonania zam贸wienia -100 %

14. Nie jest wymagane wadium.

聽聽聽聽聽聽

15. Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw w dniu 4 grudnia 2009 r. o godz.: 10:00.

16.Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni.

17. Nie jest wymagane zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy.

18. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych do wysokosci 20 % zam贸wienia podstawowego.

Podpis:

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
graf.566 KB POBIERZZa艂. nr 6 do siwz- s.12009-11-13 11:26:53256
graf.581.4 KB POBIERZs.22009-11-13 11:27:09255
graf.566.7 KB POBIERZs.32009-11-13 11:27:27243
graf.589.8 KB POBIERZs.42009-11-13 11:27:49247
graf.571.6 KB POBIERZs.52009-11-13 11:28:07238
graf.170.7 KB POBIERZs.62009-11-13 11:28:19269
graf.622.4 KB POBIERZs.72009-11-13 11:28:37238
graf.357.2 KB POBIERZs.82009-11-13 11:28:51235
graf.839.9 KB POBIERZs.92009-11-13 11:29:13234
graf.822.3 KB POBIERZs.102009-11-13 11:34:12233
graf.558.4 KB POBIERZs.112009-11-13 11:35:39248
.DOC255 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2009-11-13 11:39:53294
graf.515.6 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2009-12-14 13:09:47133
graf.230.8 KB POBIERZs.22009-12-14 13:10:02110
graf.331 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert - zad.I.2009-12-14 13:10:34118
graf.318.3 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert - zad.II.2009-12-14 13:11:04110
graf.640.7 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 252065-20092009-12-23 10:20:41103
graf.516.1 KB POBIERZs.22009-12-23 10:21:0195
graf.104.1 KB POBIERZs.32009-12-23 10:21:1193

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-11-13 11:25:28
Data ostatniej modyfikacji : 2009-11-13 11:25:28
Liczba wy艣wietle艅 : 942licznik odwiedzin: 3592597