logo
Zam贸wienia Publiczne » Grudzien 2009
09/12/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Ochrona obiekt贸w, os贸b oraz mienia Zak艂adu Utylizacji Odpad贸w Komunalnych mieszcz膮cych si臋 przy ulicy Bagiennej 77 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 57/2009聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 9 grudnia 2009 r.聽聽

OG艁OSZENIEOWSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

Numer og艂oszenia w BZP: 237781- 2009; data zamieszczenia 09/12//2009

Na stronie internetowej: 09/12/2009

Zamieszczenie obowi膮zkowe

Zam贸wienia publiczne

1. Zamawiaj膮cy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 Zakladowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: us艂uga

Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 CPV: 79.71.00.00 - 4 us艂ugi ochroniarskie

3. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy- niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

4. Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia

Nazwa nadana zam贸wieniu: "Ochrona obiekt贸w, os贸b oraz mienia Zak艂adu Utylizacji Odpad贸w Komunalnych mieszcz膮cego si臋 przy ulicy Bagiennej 77 w Inowroc艂awiu".

Przedmiotem zam贸wienia s膮 us艂ugi ochroniarskie obejmuj膮ce ochron臋 fizyczn膮 sta艂膮, interwencj臋 grupy ochrony dora藕nej na wezwanie w sytuacjach zagro偶enia, prowadzenie obchodu terenu, kontrowanie prawid艂owego zabezpieczenia obiektu oraz pracy 3 pomp. Wymagana obsada: jeden pracownik ochrony - od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz.: od 19:00 - 06:30, soboty od godz.: 14:00. w niedziele i 艣wi臋ta- ca艂odobowo do godz.: 06:30 nast臋pnego dnia roboczego.

Wymagany sprz臋t i wyposa偶enie pracownik贸w: umundurowanie i identyfikator zgodny z wymogami ustawy o ochronie os贸b i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 26 wrze艣nia 1997 r. z p贸藕n. zm.), 艣rodki przymusu bezpo艣redniego: kajdanki, pa艂ka, telefon kom贸rkowy, latarka i indywidualny pakiet opatrunkowy. Stanowisko sta艂e: sto艂贸wka w budynku socjalnym.

Ochrona zak艂adu obejmuje: kwatery sk艂adowiska, place, budynki, op艂otowanie i siatki zabezpieczaj膮ce oraz pozosta艂e obiekty, pojazdy i sprz臋t na ca艂ym terenie nieruchomo艣ci, zgodnie ze szczeg贸艂owym zakresem czynno艣ci opisanym w rozdz. III. pkt 6 siwz.

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

6. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

7. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

9. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮: w cz臋艣ci formalnej zam贸wienia Krystyna Glonek, tel./ faks 052 35 64聽304.

10. Termin (okres) realizacji zam贸wienia: 24 miesi膮ce.

11. Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w.

11.1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia,

c) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋, do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

12. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

b) koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋, na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresieus艂ug ochrony os贸b i mienia,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

d) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

12.1. W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia - minimum 2 pracownik贸w ochrony posiadaj膮cych licencj臋 I stopnia dla pracownik贸w ochrony fizycznej, za艂. nr 2 do siwz. Kieruj膮cy pracownikami musi posiada膰 licencj臋 II stopnia dla pracownika ochrony fizycznej.

12.2. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci. 

12.3. Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) o艣wiadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz),

b) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

13. Termin zwi膮zania ofert膮 - 30 dni.

14. Miejsce i termin sk艂adania ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw dnia 21 grudnia 2009 r. do godz. 09:50 (sekretariat 1 pi臋tro).

15. Kryteria wyboru ofert: najni偶sza cena

16. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw dnia 21 grudnia 2009 r. o godz. 10:00 (salka konferencyjna).

18. Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy (znwu).

19. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣ci udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych.

Podpis:

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC213 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2009-12-09 12:54:06132
graf.543.3 KB POBIERZOdpowiedzi na pytania2009-12-15 11:11:58100
graf.155 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅2009-12-15 11:12:17100
graf.531.3 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2009-12-23 13:39:32101
graf.433.7 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert2009-12-23 13:40:0095
graf.280.5 KB POBIERZs.22009-12-23 13:40:13100
graf.374.5 KB POBIERZSytreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert2009-12-23 13:40:4386
graf.654.4 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 5949 -20102010-01-11 09:07:3286
graf.455.1 KB POBIERZs.22010-01-11 09:07:5185

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-12-09 12:52:05
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-09 12:52:05
Liczba wy艣wietle艅 : 788licznik odwiedzin: 3596181