logo
Zam贸wienia Publiczne » Lipiec 2010
26/07/2010 Og艂oszenie o zam贸wieniu

Wymiana pokrycia dachowego (dach贸wka ceramiczna) z dociepleniem, przemurowaniem i otynkowaniem komin贸w w budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Al. Okr臋偶nej 7-9-11 w Inowroc艂awiu

Inowroc艂aw: Wymiana pokrycia dachowego (dach贸wka ceramiczna) z dociepleniem, przemurowaniem i otynkowaniem komin贸w w budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Al. Okr臋偶nej 7 -9-11 w Inowroc艂awiu

Numer og艂oszenia: 224264 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010

DMP. 23/2010

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - robota budowlana

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy ulicy AL. Okr臋偶nej 7-9-11w Inowroc艂awiu w imieniu i na rzecz, kt贸rej dzia艂a Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 35 64 300, faks 052 35 64 305.

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pgkimino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Inny: Sp贸艂ka z o.o.- w艂asno艣膰 samorz膮dowa, zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wymiana pokrycia dachowego (dach贸wka ceramiczna) z dociepleniem, przemurowaniem i otynkowaniem komin贸w w budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Al. Okr臋偶nej 7 -9-11 w Inowroc艂awiu

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: robota budowlana

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: zam贸wienie obejmuje: rozbi贸rk臋 pokrycia z dach贸wki, u艂o偶enie na krokwiach ekranu zabezpieczaj膮cego, wymian臋 艂acenia dachu, pokrycie dachu dach贸wk膮 ceramiczn膮, izolacje cieplne i przeciwd藕wi臋kowe, uzupe艂nienie w艂az贸w kominowych, uzupe艂nienie dymnik贸w, uzupe艂nienie poziomych 艂aw kominiarskich, impregnacja, docieplenie 艣cian, przemurowanie komin贸w, uzupe艂nienie tynk贸w, uzupe艂nienie obr贸bek blacharskich, wykonanie rusztowa艅, wywiezenie gruzu, utylizacja gruzu. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia stanowi膮: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t (za艂. nr 7), przedmiar rob贸t (za艂. nr 8 do siwz), b臋d膮ce integraln膮 cz臋艣ci膮 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. Zaleca si臋 Wykonawcom dokonania wizji lokalnej w obiekcie, gdzie b臋d膮 prowadzone roboty oraz uzyskanie wszelkich informacji niezb臋dnych do przygotowania i z艂o偶enia oferty.聽

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.26.00.00 - 7 roboty w zakresie wykonywania pokry膰 i konstrukcji dachowych

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 3 miesi膮ce

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia wadium.Zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy w wysoko艣ci 2 % od ustalonej warto艣ci zam贸wienia.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Wykonawca musi wykaza膰, 偶e zrealizowa艂 2 roboty budowlane o podobnym charakterze o warto艣ci 120.000,00 z艂oty netto ka偶da. Zamawiaj膮cy stwierdzi to na podstawie do艂膮czonego do oferty wykazu wraz z potwierdzeniem, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie- 2 referencje (za艂膮cznik nr 4 do siwz). Zamawiaj膮cy oceni wykonawc臋 na zasadzie spe艂nia/ nie spe艂nia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Wykonawca musi wykaza膰, 偶e posiada osoby zdolne do wykonania zam贸wienia. Zamawiaj膮cy stwierdzi to na podstawie do艂膮czonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnego dla wykonania zam贸wienia (za艂膮cznik nr 5 do siwz). Zamawiaj膮cy oceni wykonawc臋 na zasadzie spe艂nia/ nie spe艂nia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Wykonawca musi wykaza膰, 偶e jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci. Zamawiaj膮cy stwierdzi to na podstawie do艂膮czonej polisy.

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

a) wykaz rob贸t budowlanych w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania

warunku wiedzy i do艣wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat

przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do

udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy -

w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania

oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e roboty zosta艂y wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone,

b) wykazu os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami,

c) op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

a) o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy (za艂. nr 1 do swiz), 2. Kosztorys ofertowy, kt贸ry musi by膰 integraln膮 cz臋艣ci膮 z艂o偶onej oferty. Podstaw膮 do opracowania przez Wykonawc臋 kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob贸t, b臋d膮cy za艂膮cznikiem do siwz. Wykonawca mo偶e przyj膮膰 dowoln膮 form臋 i podstaw臋 wyceny rob贸t.

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

a)聽聽聽聽聽聽 cena 80

b)聽聽聽聽聽聽 gwarancja 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. ks. Piotra Wawrzyniak 33, 88-100 Inowroc艂aw, pok. 17, do Kon. Krystyna Glonek, tel./faks 052 35 64聽304.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 10.08.2010 godzina 09:50, miejsce: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. ks. Piotra Wawrzyniak 33, 88-100 Inowroc艂aw, sekretariat 1 pi臋tro.

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

Podpis:

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC341 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2010-07-26 13:22:07179
.DOC190.5 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz STWiOR2010-07-26 13:24:12224
graf.321.3 KB POBIERZza艂. nr 8 do siwz- przedmiar2010-07-26 13:26:39184
graf.90.5 KB POBIERZs.22010-07-26 13:26:49171
graf.247.7 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2010-08-24 14:17:1778
graf.173.4 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert2010-08-24 14:17:40115
graf.153.5 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert2010-08-24 14:18:1686
?16.9 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 271948-20102010-08-31 14:01:5384

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2010-07-26 13:21:24
Data ostatniej modyfikacji : 2010-07-26 13:21:24
Liczba wy艣wietle艅 : 663licznik odwiedzin: 3593110