logo
Zam贸wienia Publiczne » Pa藕dziernik 2010
07/10/2010 Og艂oszenie o zam贸wieniu

Dostawa posi艂k贸w profilaktycznych dla pracownik贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu

Inowroc艂aw: Dostawa posi艂k贸w profilaktycznych dla pracownik贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu
Numer og艂oszenia: 323364 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

DMP. 30/2010

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3573454, faks 051 3564305.

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pgkimino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Inny: Sp贸艂ka z o. o. - w艂asno艣膰 samorz膮dowa, zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa posi艂k贸w profilaktycznych dla pracownik贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: zam贸wienie obejmuje: a) dostaw臋 艣wie偶o przygotowanych posi艂k贸w, b) dostarczane posi艂ki musz膮 by膰 gor膮ce - ka偶dego dnia inne, b) ilo艣膰 dzienna posi艂k贸w - do 106 w ka偶dy dzie艅 roboczy. Ostateczne ilo艣ci dzienne posi艂k贸w ustalane b臋d膮 ka偶dego dnia do w godz. 8.00- 8:30, po telefonicznych uzgodnieniach, c) posi艂ki profilaktyczne powinny by膰 dobrej jako艣ci, r贸偶norodne (urozmaicone) w formie jednego dania, d) wymagana kaloryczno艣膰 posi艂k贸w - ok.1000 kcal/ posi艂ek, e) zawarto艣膰 w臋glowodan贸w - ok. 50 % - 55 %, f) zawarto艣膰 t艂uszcz贸w - ok. 30 %-35 %, g) zawarto艣膰 bia艂ek - ok. 15 %, h) mog膮 to by膰 zupy z wk艂adk膮 jak r贸wnie偶 inne dania zachowuj膮ce powy偶sz膮 kaloryczno艣膰, i) musz膮 by膰 sporz膮dzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla 偶ywienia zbiorowego. Musz膮 by膰 wykonywane ze 艣wie偶ych produkt贸w spo偶ywczych posiadaj膮cych aktualne terminy przydatno艣ci do spo偶ycia, j) gor膮ce posi艂ki b臋d膮 dostarczane w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku, w dwa miejsca: - ulica Toru艅ska 165 oraz ulica Bagienna 77, k) posi艂ki nale偶y dostarczy膰 na godz. 10:00..

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy posiadaj膮cy aktualn膮 Decyzj臋 Inspektora Sanitarnego zezwalaj膮c膮 na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie przygotowania posi艂k贸w. Zamawiaj膮cy oceni wykonawc臋 na zasadzie spe艂nia/ nie spe艂nia na podstawie przed艂o偶onych dokument贸w.

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

a) koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

a) o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - za艂. nr 1 do swiz, 2. O艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp -wz贸r - za艂. nr 2 do siwz, 3. O艣wiadczenie w trybie art.24 ustawy Pzp - wz贸r - za艂. nr 3 do siwz, 4.Tygniowy wykaz serwowanych posi艂k贸w profilaktycznych wraz z okre艣leniem ich kaloryczno艣ci.

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl


Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. ks. Piotra Wawrzyniak 33, 88-100 Inowroc艂aw, pok. 17, do Kon. Krystyna Glonek, tel./faks 052 35 64 304..

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 09:50, miejsce: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. ks. Piotra Wawrzyniak 33, 88-100 Inowroc艂aw, sekretariat 1 pi臋tro..

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC255 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2010-10-07 14:06:55256
graf.234.5 KB POBIERZOdpowiedzi na pytania2010-10-11 10:44:18173
graf.106.6 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅2010-10-11 10:44:36175
graf.233.5 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2010-10-25 10:54:05113
graf.174.5 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert2010-10-25 10:54:23145
graf.139.1 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert2010-10-25 10:54:50120
?17.7 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 349068-20102010-10-28 12:20:35127

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2010-10-07 14:06:18
Data ostatniej modyfikacji : 2010-10-07 14:06:18
Liczba wy艣wietle艅 : 917licznik odwiedzin: 3596242