logo
Zam贸wienia Publiczne » Maj 2005
22.05.2006 r. Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wsp贸lnoty Mieszakniowej przy ulicy Dworcowej 51 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 34/2006聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Inowroc艂aw, dnia 22 maja 2006 r.聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 OG艁OSZENIE

o przetargu nieograniczonym o warto艣ci poni偶ej 60 000 EURO

1.聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy: Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy ulicy Dworcowej 51 w Inowroc艂awiu,

聽聽聽聽聽 w imieniu i na rzecz kt贸rej dzia艂a na mocy umowy o administrowanie,

聽聽聽聽聽 Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

聽聽聽聽聽聽Sp. z o.o.

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon: (0-52) 357- 48-18, faks: (0-52) 357-32-32

REGON: 091581150 NIP: 556-080-85

E-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

2.聽聽聽聽聽 Przedmiot zam贸wienia:

„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Dworcowej 51 w Inowroc艂awiu”.

4. Nomenklatura – wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV):

聽聽聽聽聽 45. 33.11.00 – 7聽聽聽 instalowanie centralnego ogrzewania

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

6. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

7. Opis przedmiotu zam贸wienia.

聽聽聽 Prace obejmuj膮: wymian臋 odcink贸w przewod贸w instalacji centralnego ogrzewania, monta偶 zawor贸w podpionowych i przygrzejnikowych, uzupe艂nienie izolacji termicznej zgodnie z projektem budowlanym oraz sprawdzenie prawid艂owo艣ci wykonania tej偶e instalacji w okresie grzewczym

8. Warunki p艂atno艣ci. Zamawiaj膮cy przewiduje cz臋艣ciowe rozliczenie wykonanychrob贸t, przy czym odbi贸r ko艅cowy nie mniej ni偶 20 % warto艣ci przedmiotu zam贸wienia.

Ostateczny odbi贸r rob贸t nast膮pi w okresie grzewczym do 15.10.2006 r.

9. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

聽聽聽 a) Dorota B艂a偶ejczak, tel. (052) 357-20 -93,

聽聽聽 b) Krystyna Glonek, tel. (052) 357-48-18.

10. Termin (okres) realizacji zam贸wienia: od podpisania umowy w ci膮gu 40 dnisprawdzenie instalacji do 15.10.2006 r.

11. Dokumentacja przetargowa zam贸wienia:

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na odebra膰 w siedzibie zamawiaj膮cego, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, pok贸j nr 1 a, 88-100 Inowroc艂aw lub drog膮 pocztow膮, cena 10,00 z艂 brutto (plus koszty przesy艂ki).

12. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

4) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

13. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

b) aktualnych za艣wiadcze艅 w艂a艣ciwego Naczelnika Urz臋du Skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia po艂ecznego potwierdzaj膮cych odpowiednio, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych聽p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu – wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

3. Zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

4. Aktualnego wpisu do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

5. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, Zamawiaj膮cy wymaga wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 latrob贸t budowlanych, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy – w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (plus referencje).

6. Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

聽聽聽聽 a) o艣wiadczenie w trybie art. 24聽聽 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz),

聽聽聽聽 b) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4ustawyPzp (za艂. nr 4 do

聽聽聽聽聽聽聽聽 siwz).

聽聽聽聽 c) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do siwz).

14. Miejsce i termin sk艂adania ofert:

Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie zamawiaj膮cego w sekretariacie siedziby Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw,do dnia 8 czerwca 2006 r. do godz. 8.30

15. Kryteria wyboru oferty(w % ):

聽聽聽 a)cena wykonania zam贸wienia聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 90 %

聽聽聽聽 b) gwarancja聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 10 %

16. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

17.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia

8 czerwca 2006 r. do godz. 9.00.

18.Termin zwi膮zaniaofert膮: 30 dni .

19. Zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy (znwu) w wysoko艣ci 2 % od ustalonej warto艣ci zam贸wienia.

聽聽聽聽

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2006-05-22 14:45:11
Data ostatniej modyfikacji : 2006-05-22 14:45:11
Liczba wy艣wietle艅 : 746licznik odwiedzin: 3596148