logo
Zam贸wienia Publiczne » Grudzie艅 2007
06/12/2007 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

UBEZPIECZENIE MAJ膭TKU I INTERES脫W PRZEDSI臉BIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W INOWROCLAWIU.

Numer sprawy: DMP. 114/2007聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 6 grudnia 2007 r.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Numer og艂oszenia w BZP 242695 - 2007

Data zamieszczenia: 06.12.2007

OG艁OSZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

1.聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy:

Nazwa zamawiaj膮cego: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon, faks: 0-52 35 64 304,

REGON: 091581150 NIP: 5560800885

E-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽118聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2.聽聽聽聽聽聽 Przedmiot zam贸wienia:

"UBEZPIECZENIE MAJ膭TKU I INTERES脫W PRZEDSI臉BIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W INOWROC艁AWIU"

3. Oznaczenie wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV): 66.33.61.00 - 5, 66.33.63.10 - 0, 66.33.60.00 - 4, 66.33.20.00 - 6, 66.33.74.00 - 5,

66.33.70.00 - 1, 66337100-2, 66334100-1, 66331100-0

Przedmiot zam贸wienia obejmuje ubezpieczenia maj膮tku i interes贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu:

a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarze艅 losowych

b) ubezpieczenia mienia od kradzie偶y z w艂amaniem i rabunku

c) ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego

d) ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej, w tym OC pracodawcy oraz obowi膮zkowe OC zarz膮dcy nieruchomo艣ci.

e) ubezpiecze艅 komunikacyjnych (AC, OC, NNW)

4. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

6. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

a) Krystyna Glonek z PGKiM Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu, ul. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, tel.(052) 35-64-304, w godz. od 7.00 do 15:00 - w cz臋艣ci formalnej zam贸wienia

b) Patrycjusz Rodzy艅ski z Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu, ul. 呕eglarska 31, tel. (056) 658 42 77, 601-897-747, e-mail: interbroker@interbroker.pl - w cz臋艣ci merytorycznej zam贸wienia - w godz. od 8.00 do 16.00.

7.Termin (okres) realizacji zam贸wienia: od 1 stycze艅 2008 do 31 grudzie艅 2009 r.

8. Dokumentacja przetargowa zam贸wienia dost臋pna na stronie internetowej http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl oraz w siedzibie firmy Inter Broker Sp. z o.o., ul. 呕eglarska 31, 87-100 Toru艅.

9. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy:

9.1. Spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 ustawy.

9.2.Posiadaj膮 zezwolenie w艂a艣ciwego organu na prowadzenie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr臋bnych przepis贸w, za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu pa艅stwowego, 偶e wykonawca prowadzi dzia艂alno艣膰 ubezpieczeniow膮.

9.3.Wyra偶aj膮 zgod臋 na:

rataln膮 p艂atno艣膰 sk艂adki (kwartalnie)

obj臋cie ochron膮 ubezpieczeniow膮 mienia we wszystkich lokalizacjach (wyszczeg贸lnionego
w za艂膮cznikach do SIWZ, z uwzgl臋dnieniem ewentualnych zmian i/lub korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiaj膮cego po rozstrzygni臋ciu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych) oraz ca艂okszta艂tu prowadzonej dzia艂alno艣ci.

przyj臋cie warunk贸w wymaganych dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w ubezpiecze艅 wymienionych
w za艂膮cznikach do specyfikacji,

niezmienno艣膰 stawek rocznych wynikaj膮cych ze z艂o偶onej oferty przez ca艂y okres wykonania zam贸wienia i we wszystkich rodzajach ubezpiecze艅,

wystawianie polis na okres kr贸tszy ni偶 1 rok, uwzgl臋dniaj膮cy posiadane umowy ubezpieczenia,
z naliczeniem sk艂adki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze z艂o偶on膮 ofert膮, bez stosowania sk艂adki minimalnej z polisy.

9.2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Opracuj膮 ofert臋 wg za艂膮czonych formularzy zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej za艂膮cznikach.

9.3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci posiadaj膮 na dzie艅 30.09.2007 r. pokrycie marginesu wyp艂acalno艣ci 艣rodkami w艂asnymi
i pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami powy偶ej 100%.

Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu o zam贸wienie

publiczne

Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu艂膮 "spe艂nia / nie spe艂nia" w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i o艣wiadczeniach, wyszczeg贸lnionych w Rozdziale VIII niniejszej specyfikacji.

10. Dokumenty wymagane:

10.1. Wype艂niony Formularz "Oferta", "Formularz cenowy" i "Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowie艅 szczeg贸lnych preferowanych" wed艂ug za艂膮czonych wzor贸w stanowi膮cych za艂膮cznik nr 2, 2a i 3 do SIWZ

10.2. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

10.3. Dokumenty potwierdzaj膮ce uprawnienie os贸b podpisuj膮cych ofert臋, o ile nie wynikaj膮 z przepis贸w prawa lub innych dokument贸w rejestrowych.

10.4. Zezwolenie w艂a艣ciwego organu na prowadzenie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr臋bnych przepis贸w, za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu pa艅stwowego, 偶e wykonawca prowadzi dzia艂alno艣膰 ubezpieczeniow膮.

10.5.O艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych z wykorzystaniem wzoru - za艂膮cznik nr 4

10.6.Og贸lne i/lub szczeg贸lne warunki ubezpieczenia stanowi膮ce podstaw臋 poszczeg贸lnych um贸w ubezpieczenia.

11. Wykonawca zamieszka艂y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11.1 Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w, o kt贸rym mowa w punktach 10.2 i 10.4 powy偶ej sk艂ada dokumenty wystawione w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie,

11.2. Dokumenty, o kt贸rych mowa w ust. 11.1. w punktach a) i b), powinny by膰 wystawione nie wcze艣niej ni偶6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert

12. Formularz "Oferta", "Formularz cenowy" i "Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowie艅 szczeg贸lnych preferowanych" (za艂膮czniki nr 2, 2a i 3 do SIWZ oraz o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w wymaganych przez art. 22 ust. 1 ustawy (za艂膮cznik nr 4 do SIWZ) musz膮 by膰 z艂o偶one w formie orygina艂贸w, podpisanych przez reprezentant贸w wykonawcy lub upe艂nomocnion膮 osob臋/osoby. Pozosta艂e wymagane dokumenty mog膮 by膰 z艂o偶one w formie kserokopii potwierdzonych za zgodno艣膰 przez osob臋/osoby upe艂nomocnion膮 do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodno艣膰 z orygina艂em", przy czym dokumenty sk艂adaj膮ce si臋 z wi臋cej ni偶 1 strony musz膮 by膰 potwierdzone co do zgodno艣ci z orygina艂em na ka偶dej stronie.

13. Miejsce i termin sk艂adania oraz otwarcia ofert:

13.1.Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Sekretariacie PGKiM Sp. z o.o., 88-100 Inowroc艂aw, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 w godzinach urz臋dowania do dnia 17 grudnia 2007 roku do godz. 12:00

13.2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiaj膮cego: PGKiM Sp. z o.o., 88-100 Inowroc艂aw, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 dnia 17 grudnia 2007 roku o godz. 12:15

14. Kryteria wyboru oferty(w % ):

聽聽聽 - cena oferty ubezpieczeniowej聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 -聽聽 70 %

聽聽聽聽 - warunki preferowane ubezpieczenia聽聽聽 -聽聽聽聽 30 %

聽聽聽聽聽聽 okre艣lone w SIWZ.

15. Wadium - nie wymagane.

16. Termin zwi膮zaniaofert膮: 30 dni

17. Zamawiaj膮cy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

Podpis:

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC1096.5 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2007-12-06 12:09:50268
graf.739.5 KB POBIERZZawiadomienie o wyniku post臋powania.2007-12-18 13:39:40123
graf.610.1 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert.2007-12-18 13:40:17116
graf.459.8 KB POBIERZilo艣膰 punkt贸w2007-12-18 13:40:46115

Autor : KG
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2007-12-06 12:08:14
Data ostatniej modyfikacji : 2007-12-06 12:08:14
Liczba wy艣wietle艅 : 731licznik odwiedzin: 3596253