logo
Zam贸wienia Publiczne » Luty 2009
23/02/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Dostawa kontener贸w oraz pojemnik贸w do gromadzenia odpad贸w komunalnych typu SPW-10, KP - 5 (do gruzu), PA- 1100, SM-110 oraz siatkowych".

Numer sprawy: DMP.8/2009聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 23 lutego 2009 r.聽聽

OG艁OSZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

1. Nazwa i adres Zamawiaj膮cego: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Adres pocztowy:

Ulica:

ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Miejscowo艣膰:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Kod pocztowy:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wojew贸dztwo:

Inowroc艂aw聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽88 - 100聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 kujawsko - pomorskie

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

Osoba upowa偶niona do kontakt贸w:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Telefon:

Krystyna Glonek聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 052 35 64聽304

Marcin Kwiecie艅聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 052聽357 90 11

e-mail:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Faks:

pgkim@poczta.internetdsl.pl聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 052聽35 64 304

Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy- niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

2. Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia

Nazwa nadana zam贸wieniu: "Dostawa kontener贸w oraz pojemnik贸w do gromadzenia odpad贸w komunalnych typu SPW -10, KP - 5 (do gruzu), PA-1100, SM -110 oraz siatkowych".

Rodzaj zam贸wienia:dostawa

Tryb post臋powania:聽聽 przetarg nieograniczony

Zam贸wienie zosta艂o podzielone na 5 zada艅 z mo偶liwo艣ci膮 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych:

Zad. I. - dostawa kontener贸w SPW -10 w ilo艣ci 30 szt.

Zad. II. - dostawa kontener贸w KP- 5 (do gruzu) - w ilo艣ci 4 szt.

Zad. III. - dostawa pojemnik贸w PA- 1100 (ocynkowanych) - w ilo艣ci 60 szt.

Zad. IV. - dostawa pojemnik贸w SM- 110 (ocynkowanych) - w ilo艣ci 200 szt.

Zad. V. - dostawa kontener贸w siatkowych na li艣cie i traw臋 - w ilo艣ci 4 sztuki.

Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 CPV: 34.92.84.80- 6 pojemniki i kosze na odpady i 艣mieci

3. Numer og艂oszenia w BZP: 41365 - 2009; data zamieszczenia 23/02/2009 r.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

5. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

7. Najd艂u偶szy termin realizacji: sukcesywnie do ko艅ca 2009 r.- zgodnie z za艂膮czonymi wzorami um贸w.

Zad. II. i V - od podpisania umowy w ci膮gu 60 dni (sukcesywnie po telefonicznym uzgodnieniu).

8. Miejsce dostawy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu - Zak艂ad Us艂ug Sanitarnych i Porz膮dkowych - ul. Toru艅ska 165 Inowroc艂aw.

9. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie dostawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia,

c) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Dostawc臋, do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia / nie spe艂nia

10. W celu potwierdzenia, 偶e dostawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zwanej dalej ustaw膮, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

10.1. W celu potwierdzenia posiadania przez dostawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu zrealizowanych w ostatnich 3 lat dostaw. Nale偶y poda膰 ich warto艣膰, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e dostawy te zosta艂y wykonane nale偶ycie - minimum 2 referencje. Z wykazu musi wynika膰, i偶 Dostawca zrealizowa艂 min 2 dostawy kontener贸w i pojemnik贸w o warto艣ci min. 50.000,00 z艂 netto.

b) za艣wiadczenia, 偶e dostarczone produkty odpowiadaj膮 okre艣lonym normom (deklaracj臋 zgodno艣ci producenta - atesty, 艣wiadectwa). Dostawca mo偶e z艂o偶y膰 inne dokumenty potwierdzaj膮ce odpowiednio stosowanie przez Dostawc贸w r贸wnowa偶nych 艣rodk贸w zapewnienia jako艣ci i stosowanie r贸wnowa偶nych 艣rodk贸w zarz膮dzania 艣rodowiskiem,

b) opis oferowanych kontener贸w i pojemnik贸w..

c) Formularz ofertowy Dostawcy (za艂. nr 1 do swiz).

3. O艣wiadczenia dostawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu z art. 22, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych (za艂. nr 3 do siwz).

11. Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena -100 %聽聽

聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

12. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 11 marca 2009 r. do godziny 9:50

13. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, dnia 11 marca 2009 r. o godzinie 10:00

15.Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni .

16. Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy (znwu).

17. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

Podpis:

聽聽聽聽聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC342.5 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2009-02-23 15:34:23186
graf.748.2 KB POBIERZZmiana terminu sk艂adania ofert.2009-02-27 10:01:56136
graf.519.1 KB POBIERZOdpowiedzi do zapyta艅 - s. 12009-03-03 14:10:15130
graf.260.9 KB POBIERZOdpowiedzi do zapyta艅 - s.22009-03-03 14:10:37126
graf.597.4 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅2009-03-03 14:10:58125
graf.1047.7 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - s.12009-03-26 14:28:22123
graf.916.5 KB POBIERZs.22009-03-26 14:28:50122
graf.859.2 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert- Zad. I.2009-03-26 14:29:45105
graf.891.6 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert- zad.II2009-03-26 14:30:24116
graf.665.9 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert - zad.- III2009-03-26 14:31:09107
graf.825.2 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert- Zad. - IV.2009-03-26 14:31:44121
graf.798.4 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert- Zad. V.2009-03-26 14:32:43116
graf.634.2 KB POBIERZOferta wykluczona- Zad. II i V.2009-03-26 14:34:57115
graf.599.7 KB POBIERZOferta odrzucona- Zad. I i II2009-03-26 14:35:39114
graf.726.1 KB POBIERZstreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert- Zad. I.2009-03-26 14:36:30116
graf.708.6 KB POBIERZZad. II2009-03-26 14:36:59128
graf.621.6 KB POBIERZZad. III.2009-03-26 14:37:25127
graf.683.2 KB POBIERZZad. IV.2009-03-26 14:38:00115
graf.687 KB POBIERZZad. V.2009-03-26 14:38:26113
graf.916.1 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP NR 61555-20092009-04-10 11:17:34119

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-02-23 15:33:30
Data ostatniej modyfikacji : 2009-02-23 15:33:30
Liczba wy艣wietle艅 : 988licznik odwiedzin: 3593108