logo
Zam贸wienia Publiczne » Grudzien 2009
18/12/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Ubezpieczenie maj膮tku i interes贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu".

Inowroc艂aw: Ubezpieczenie maj膮tku i interes贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu
Numer og艂oszenia:聽248697 聽- 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009


OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3573454, faks 051 3564305.

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pgkimino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Inny: Sp贸艂ka z o.o.- w艂asno艣膰 samorz膮dowa, zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Ubezpieczenie maj膮tku i interes贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Ubezpieczenie maj膮tku i odpowiedzialno艣ci cywilnej Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.54.00-7, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-3, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.64.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da od wykonawc贸w wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  • Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w:

Art 1.聽聽聽聽O udzielenie niniejszego zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, tj.:

a)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, a w szczeg贸lno艣ci prowadz膮 dzia艂alno艣膰 ubezpieczeniow膮 zgodnie z ustaw膮 z dnia 22 maja 2003 roku o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z p贸藕n. zm.), dzia艂aj膮 w formie sp贸艂ki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpiecze艅 Wzajemnych i posiadaj膮 zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej obejmuj膮cej przedmiot zam贸wienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr臋bnych przepis贸w - za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu pa艅stwowego, 偶e wykonawca prowadzi dzia艂alno艣膰 ubezpieczeniow膮 obejmuj膮c膮 przedmiot zam贸wienia,

b)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym
o osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych
do wykonania zam贸wienia,

c)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

d)聽聽聽聽聽聽聽聽聽 nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Art 2.聽聽聽 Z post臋powania o udzielenie zam贸wienia wyklucza si臋:

a)聽聽聽聽聽聽 wykonawc贸w, kt贸rzy wyrz膮dzili szkod臋, nie wykonuj膮c zam贸wienia lub wykonuj膮c je nienale偶ycie, je偶eli szkoda ta zosta艂a stwierdzona prawomocnym orzeczeniem s膮du wydanym w okresie 3 lat przed wszcz臋ciem post臋powania;

b)聽聽聽聽聽聽 wykonawc贸w, w stosunku do kt贸rych otwarto likwidacj臋 lub kt贸rych upad艂o艣膰 og艂oszono z wyj膮tkiem wykonawc贸w, kt贸rzy po og艂oszeniu upad艂o艣ci zawarli uk艂ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s膮du, je偶eli uk艂ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj臋 maj膮tku upad艂ego;

c)聽聽聽聽聽聽 wykonawc贸w, kt贸rzy zalegaj膮 z uiszczeniem podatk贸w, op艂at lub sk艂adek
na ubezpieczenie spo艂eczne lub zdrowotne, z wyj膮tkiem przypadk贸w, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu;

d)聽聽聽聽聽聽 osoby fizyczne, kt贸re prawomocnie skazano za przest臋pstwo pope艂nione w zwi膮zku z post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia, przest臋pstwo przeciwko prawom os贸b wykonuj膮cym prac臋 zarobkow膮, przest臋pstwo przekupstwa, przest臋pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci maj膮tkowych, a tak偶e za przest臋pstwo skarbowe lub przest臋pstwo udzia艂u w zorganizowanej grupie albo zwi膮zku maj膮cych na celu pope艂nienie przest臋pstwa
lub przest臋pstwa skarbowego;

e)聽聽聽聽聽聽 sp贸艂ki jawne, kt贸rych wsp贸lnika prawomocnie skazano za przest臋pstwo pope艂nione w zwi膮zku z post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia, przest臋pstwo przeciwko prawom os贸b wykonuj膮cych prac臋 zarobkow膮, przest臋pstwo przekupstwa, przest臋pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci maj膮tkowych, a tak偶e za przest臋pstwo skarbowe lub przest臋pstwo udzia艂u
w zorganizowanej grupie albo zwi膮zku maj膮cych na celu pope艂nienie przest臋pstwa lub przest臋pstwa skarbowego;

f)聽聽聽聽聽聽聽 sp贸艂ki partnerskie, kt贸rych partnera lub cz艂onka zarz膮du prawomocnie skazano
za przest臋pstwo pope艂nione w zwi膮zku z post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia, przest臋pstwo przeciwko prawom os贸b wykonuj膮cych prac臋 zarobkow膮, przest臋pstwo przekupstwa, przest臋pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci maj膮tkowych, a tak偶e za przest臋pstwo skarbowe lub przest臋pstwo udzia艂u w zorganizowanej grupie albo zwi膮zku maj膮cych na celu pope艂nienie przest臋pstwa lub przest臋pstwa skarbowego;

g)聽聽聽聽聽 sp贸艂ki komandytowe oraz sp贸艂ki komandytowo-akcyjne, kt贸rych komplementariusza prawomocnie skazano za przest臋pstwo pope艂nione w zwi膮zku z post臋powaniem
o udzielenie zam贸wienia, przest臋pstwo przeciwko prawom os贸b wykonuj膮cych prac臋 zarobkow膮, przest臋pstwo przekupstwa, przest臋pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci maj膮tkowych, a tak偶e
za przest臋pstwo skarbowe lub przest臋pstwo udzia艂u w zorganizowanej grupie albo zwi膮zku maj膮cych na celu pope艂nienie przest臋pstwa lub przest臋pstwa skarbowego;

h)聽聽聽聽聽 osoby prawne, kt贸rych urz臋duj膮cego cz艂onka organu zarz膮dzaj膮cego prawomocnie skazano za przest臋pstwo pope艂nione w zwi膮zku z post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia, przest臋pstwo przeciwko prawom os贸b wykonuj膮cych prac臋 zarobkow膮, przest臋pstwo przekupstwa, przest臋pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci maj膮tkowych, a tak偶e
za przest臋pstwo skarbowe lub przest臋pstwo udzia艂u w zorganizowanej grupie albo zwi膮zku maj膮cych na celu pope艂nienie przest臋pstwa lub przest臋pstwa skarbowego;

i)聽聽聽聽聽聽聽 podmioty zbiorowe, wobec kt贸rych s膮d orzek艂 zakaz ubiegania si臋 o zam贸wienia, na podstawie przepis贸w o odpowiedzialno艣ci podmiot贸w zbiorowych za czyny zabronione pod gro藕b膮 kary;

j)聽聽聽聽聽聽聽 wykonawc贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3.

1.聽聽聽聽聽Z post臋powania o udzielenie zam贸wienia wyklucza si臋 r贸wnie偶

wykonawc贸w, kt贸rzy:

a)聽聽聽聽聽聽 wykonywali bezpo艣rednio czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem prowadzonego post臋powania lub pos艂ugiwali si臋 w celu sporz膮dzenia oferty osobami uczestnicz膮cymi w聽dokonywaniu tych czynno艣ci, chyba 偶e udzia艂 tych wykonawc贸w w post臋powaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje si臋 do wykonawc贸w, kt贸rym udziela si臋 zam贸wienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

b)聽聽聽聽聽聽z艂o偶yli nieprawdziwe informacje maj膮ce wp艂yw na wynik prowadzonego post臋powania;

c)聽聽聽聽聽聽 nie z艂o偶yli o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie tych warunk贸w lub z艂o偶one dokumenty zawieraj膮 b艂臋dy,
z zastrze偶eniem art. 26 ust. 3;

d)聽聽聽聽聽聽 nie wnie艣li wadium w tym r贸wnie偶 na przed艂u偶ony okres zwi膮zania ofert膮 lub nie zgodzili si臋 na przed艂u偶enie okresu zwi膮zania ofert膮.

Art 3.聽聽聽Ocena spe艂nienia przez wykonawc贸w warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formu艂膮 "spe艂nia / nie spe艂nia" wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach
i o艣wiadczeniach, o kt贸rych mowa w rozdziale VI specyfikacji.

Art 4.聽聽聽Przepisy ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych o wykluczeniu wykonawc贸w z post臋powania o udzielenie zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 24 ustawy, stosuje si臋 odpowiednio.

Art 5.聽聽聽Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych wykonawcy mog膮 wsp贸lnie ubiega膰 si臋 o udzielenie zam贸wienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj膮 pe艂nomocnika do reprezentowania ich w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo reprezentowania w post臋powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam贸wienia publicznego.

1.聽聽聽聽聽聽 W przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 wykonawc贸w o udzielenie zam贸wienia ka偶dy z nich oddzielnie nie mo偶e podlega膰 wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ustawy orazmusi spe艂nia膰 warunki udzia艂u, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy i pkt 1.2 niniejszego rozdzia艂u, a tak偶e musz膮 spe艂nia膰 艂膮cznie warunki, o kt贸rych mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy.

2.聽聽聽聽聽聽 Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮cy si臋 o udzielenia zam贸wienia ponosz膮 solidarn膮 odpowiedzialno艣膰 za wykonanie umowy.

Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:

Art 1.聽聽聽聽W celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w okre艣lonych w rozdziale specyfikacji wykonawca zobowi膮zany jest z艂o偶y膰 wraz z ofert膮 nw. o艣wiadczenie i dokumenty:

a)聽聽聽O艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych z wykorzystaniem wzoru - za艂膮cznik nr 4

b)聽聽聽O艣wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,
z wykorzystaniem wzoru stanowi膮cego Za艂膮cznik Nr 4a.

c)聽聽聽聽Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

d)聽聽聽聽Zezwolenie w艂a艣ciwego organu na prowadzenie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej obejmuj膮cej przedmiot zam贸wienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr臋bnych przepis贸w - za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu pa艅stwowego, 偶e wykonawca prowadzi dzia艂alno艣膰 ubezpieczeniow膮 obejmuj膮c膮 przedmiot zam贸wienia.

Art 2.聽聽聽W przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 wykonawc贸w o udzielenie zam贸wienia, ka偶dy z tych wykonawc贸w jest zobowi膮zany z艂o偶y膰 dokumenty wymienione w pkt. b, c i d art. 1 niniejszego rozdzia艂u, a wsp贸lnie - o艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w pkt. a art. 1 niniejszego rozdzia艂u.

Art 3.聽聽Wykonawca zamieszka艂y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1.聽聽聽聽聽聽 Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt贸rym mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozdzia艂u sk艂ada dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮cy odpowiednio, 偶e:

a)聽聽聽聽聽聽 nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci,

b)聽聽聽聽聽聽 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie

2.聽聽聽聽聽聽 Dokument, o kt贸rym mowa w punkcie art. 3 ust. 1 punkty a i b, powinien by膰 wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert

3.聽聽聽聽聽聽 Je偶eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 dokument贸w, o kt贸rych mowa w punkcie art. 3 ust. 1 niniejszego rozdzia艂u, zast臋puje si臋 go dokumentem zawieraj膮cym o艣wiadczenie z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu art. 3 ust. 2 stosuje si臋 odpowiednio.

4.聽聽聽聽聽聽 Wymagane dokumenty mog膮 mie膰 form臋 orygina艂u lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋 (na ka偶dej stronie dokumentu kilkustronicowego). W przypadku sk艂adania elektronicznych kopii dokument贸w powinny by膰 one opatrzone przez wykonawc臋 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu.

5.聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy b臋dzie 偶膮da艂 przedstawienia orygina艂u lub notarialnie po艣wiadczonej kopii dokumentu wy艂膮cznie wtedy, gdy z艂o偶ona przez wykonawc臋 kopia dokumentu b臋dzie nieczytelna lub b臋dzie budzi艂a w膮tpliwo艣ci co do jej prawdziwo艣ci.

Dokumenty sporz膮dzone w j臋zyku obcym s膮 sk艂adane wraz z t艂umaczeniem na j臋zyk polski, po艣wiadczonym przez wykonawc臋.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 70

2 - Warunki preferowane - 30

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl.


Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Inowroc艂awiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, pok. 17 I pi臋tro..

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 29.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Inowroc艂awiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 I pi臋tro, salka konferencyjna..

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC1216 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia2009-12-18 15:42:43307
graf.556.8 KB POBIERZOdpowiedzi na pytania2009-12-22 11:27:33187
graf.728.1 KB POBIERZs.22009-12-22 11:27:56182
graf.754.3 KB POBIERZs.32009-12-22 11:28:30192
graf.634 KB POBIERZs.42009-12-22 11:28:52186
graf.716.2 KB POBIERZs.52009-12-22 11:29:34185
graf.603.7 KB POBIERZs.62009-12-22 11:29:51190
graf.787.5 KB POBIERZs.72009-12-22 11:30:11195
graf.649.5 KB POBIERZs.82009-12-22 11:30:32196
graf.741.8 KB POBIERZs.92009-12-22 11:30:53193
graf.696.8 KB POBIERZs.102009-12-22 11:31:14190
graf.627.4 KB POBIERZs.112009-12-22 11:31:33193
graf.737.5 KB POBIERZs.122009-12-22 11:31:54181
graf.744 KB POBIERZs.132009-12-22 11:32:16194
graf.859.2 KB POBIERZs.142009-12-22 11:32:42185
graf.608.8 KB POBIERZs.152009-12-22 11:34:58196
graf.886.1 KB POBIERZs.162009-12-22 11:35:24190
graf.751.8 KB POBIERZs.172009-12-22 11:35:50195
graf.624.1 KB POBIERZs.182009-12-22 11:36:10192
graf.541.5 KB POBIERZs.192009-12-22 11:36:31200
.DOC32 KB POBIERZog艂oszenie wynik贸w2009-12-30 07:22:03151
graf.598.3 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 8213-20102010-01-13 08:57:4981
graf.300.5 KB POBIERZs.22010-01-13 08:58:0387

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-12-18 15:41:51
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-18 15:41:51
Liczba wy艣wietle艅 : 852licznik odwiedzin: 3596260