logo
Zam贸wienia Publiczne » Grudzien 2009
28/12/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Dostawa oleju nap臋dowego oraz benzyny bezo艂owiowej do stacji paliw Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. mieszcz膮cej si臋 przy ulicy Tor艅skiej 165 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 59/2009聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 21 grudnia 2009 r.聽聽

OG艁OSZENIEOWSZCZ臉CIUPOST臉POWANIA

Numer og艂oszenia w UE - 2009 / S 249 - 358310, data zamieszczenia 26/12/2009 r.

Zamieszczenie obowi膮zkowe

Zam贸wienia publiczne

1. Zamawiaj膮cy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu,

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 Zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

Adres pocztowy:

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

Adres strony internetowej: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Rodzaj zamawiaj膮cego: Sp贸艂ka z o. o. - w艂asno艣膰 samorz膮dowa zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami

1.1. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z dostawcami s膮:

a) w cz臋艣ci formalnej zam贸wienia - Krystyna Glonek, tel.052 35 64 304,

b) w cz臋艣ci merytorycznej zam贸wienia - Marcin Kwiecie艅, tel. 052聽357 56 62.

1.2. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

1.3. Dostawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy - niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

2. Nazwa nadana zam贸wieniu: "Dostawa oleju nap臋dowego oraz benzyny bezo艂owiowej do stacji paliw Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. mieszcz膮cej si臋 przy ulicy Toru艅skiej 165 w Inowroc艂awiu".

Rodzaj zam贸wienia: dostawa

przys艂uguje odwo艂anie

2.1. Przedmiotem zam贸wienia s膮: sukcesywne dostawy oleju nap臋dowego oraz benzyny bezo艂owiowej do zbiornika ziemnego zamawiaj膮cego znajduj膮cego si臋 w Inowroc艂awiu przy ul. Toru艅skiej 165.

2.2. Zakres i ilo艣膰 dostaw obj臋tych zam贸wieniem:

a) olej nap臋dowy - zapotrzebowanie roczne 220 000 l

b) benzyna bezo艂owiowa PB 95 - zapotrzebowanie roczne 25 000 l.

Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 09.13.41.00 - 8, 09.13.21.00 - 4.

Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

2.3. Termin wykonania zam贸wienia: 12 miesi臋cy od podpisania umowy.

3. Warunki dotycz膮ce zam贸wienia

3.1. Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci 4.000,00 z艂otych.

3.2. Dostawca, kt贸rego oferta nie b臋dzie zabezpieczona akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z post臋powania.

3.3.Wadium mo偶e by膰 wniesione najp贸藕niej wraz z up艂ywem terminu sk艂adania ofert w formach dopuszczonych ustaw膮 (art.45 ust. 6), w zale偶no艣ci od wyboru Dostawcy, tj. w postaci:

a) pieni臋偶nej,

b) por臋cze艅 bankowych lub por臋cze艅 sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) por臋cze艅 udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b, ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

3.4. Wadium wp艂acone w pieni膮dzu nale偶y wnie艣膰 na konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowroc艂aw88 1090 1069 0000 0000 0701 3956. O potwierdzeniu, 偶e wadium w pieni膮dzu wp艂acono w wymaganym terminie decyduje data wp艂ywu 艣rodk贸w na rachunek Zamwaijacego, tj. najp贸藕niej przed godz. 09:50 w dniu otwarcia ofert. Orygina艂 dokukmentu bankowego potwierdzajacego wp艂at臋 lub kserokopi臋 tego dokumentu po艣wiadczon膮 przez osob臋 podpisuj膮c膮 ofert臋 nale偶y do艂膮czy膰 do oferty.

3.5. Wadium wnoszone w postaci por臋czenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno by膰 wystawione na druku wystawcy i okre艣la膰 wierzytelno艣膰, kt贸ra ma by膰 zabezpieczona gwarancj膮 lub por臋czeniem.

3.6. Gwarancja musi tak偶e zawiera膰 zapisy dotyczace:

a) czasu trwania,

b) zasad wyga艣ni臋cia.

3.7. Okres wa偶no艣ci gwarancji musi obejmowa膰 ca艂y okres zwi膮zania ofert膮.

3.8. Zamawiaj膮cy dokona zwrotu wadium na zasadach okre艣lonych w ustawie.

3.9.Dostawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiajacego w przypadku gdy:

a) odm贸wi podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie,

b) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy staje si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust.1, lub pe艂nomocnictw.

5. Warunki udzia艂u

5.1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Dostawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia,

c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

5.2. Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Dostawc臋 do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia / nie spe艂nia

6. Informacj臋 o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 z艂o偶y膰 Dostawcy w celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu

6.1. W celu potwierdzenia, 偶e dostawca posiada uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o w pisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed terminem sk艂adania ofert,

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed terminem sk艂adania ofert,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 - pkt 9, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed terminem sk艂adania ofert,

d) aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego Naczelnika Urz臋du Skarbowego, potwierdzaj膮ce nie zaleganie z op艂acaniem podatk贸w i op艂at lub za艣wiadczenie, 偶e Dostawca uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonanie decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

e) aktualne za艣wiadczenie z w艂a艣ciwego organu Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce nie zaleganie z op艂aceniem op艂at i sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne lub spo艂eczne lub za艣wiadczenie, 偶e Dostawca uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji, w艂a艣ciwego organu ubezpieczenia spo艂ecznego, wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem sk艂adania ofert,

f) koncesji na obr贸t paliwami ciek艂ymi,

g) o艣wiadczenie z art. 24 ustawy Pzp - za艂. nr 4 do siwz.

6.2. Je偶eli Dostawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w, o kt贸rych mowa w pkt - a, b, c, d, e, f, sk艂ada dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e: nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zm贸wienie, nie zalega z uiszczeniem podatk贸w, op艂at lub sk艂adek na ubezpieczenia zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu. (Kopie dokument贸w w j臋zyku polskim).

6.3. W celu potwierdzenia posiadania przez dostawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cym swoim rodzajem i warto艣ci膮 dostawom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czenia dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e te dostawy zosta艂y wykonane nale偶ycie (minimum 3 referencje).

6.4. W celu potwierdzenia, 偶e dostawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualna polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

6.5. Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) Formularz ofertowy dostawcy -za艂. nr 1 do siwz,

b) wykaz dostaw - za艂. nr 2 do swiz,

c) o艣wiadczenie z art.22 ustawy Pzp - za艂. nr 3 do swiz,

6.6. Dow贸d wniesienia wadium.

7. Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena

8. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 3 lutego 2010 r. do godziny 9:50.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 3 lutego 2010 r. o godzinie 10:00

10.Termin zwi膮zania ofert膮: 60 dni.

11. Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienie zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy (znwu).

12. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wienia uzupe艂niaj膮cego do wysoko艣ci 20 % zam贸wienia podstawowego na podstawie odr臋bnej umowy. Udzielenie zam贸wienia uzupe艂niaj膮cego nast膮pi w przypadku, gdy zamawiaj膮cy wykorzysta roczne zapotrzebowanie na olej nap臋dowy oraz benzyn臋 bezo艂owiow膮 lub, gdy nast膮pi istotny wzrost cen paliwa.

Podpis:

聽聽聽聽聽聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC227 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2009-12-28 10:12:48506
graf.575 KB POBIERZOdpowiedzi na pytania2010-01-26 09:28:18152
graf.381.4 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅2010-01-26 09:28:40164
graf.548.8 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.2010-02-05 08:56:2899
graf.351.9 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert2010-02-05 08:58:0999
graf.276.4 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert2010-02-05 08:58:38105
.DOC50.5 KB POBIERZWE 2010/S 35-050082 - Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia2010-02-19 11:48:43148

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-12-28 10:12:08
Data ostatniej modyfikacji : 2009-12-28 10:12:08
Liczba wy艣wietle艅 : 947licznik odwiedzin: 3592965