logo
Zam贸wienia Publiczne » Listopad 2006
17.11.2006 r. Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Malowanie klatek schodowych w budynkach komunalnych przy ulicy Dworcowej 53 B oraz Dworcowej 53 C w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 100/2006聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Inowroc艂aw, dnia 17 listopada 2006 r.聽聽

OG艁OSZENIEO WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

o warto艣ci poni偶ej 60 000 EURO

1.聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon:0-52 35- 64 - 304, faks: 0-52聽357 – 48- 18.

REGON: 091581150 NIP: 556-080-85

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

2.聽聽聽聽聽聽 Przedmiot zam贸wienia:

„Malowanie klatek schodowych w budynkach komunalnych przy ulicy Dworcowej 53 B oraz Dworcowej 53 C w Inowroc艂awiu”.

3. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na dwa zadania:

Zad. I. – Dworcowa 53 B,

Zad. II. – dworcowa 53 C.

4.Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie rob贸t budowlany obejmuj膮cych: zeskrobanie i zmycie starej farby, przygotowanie 艣cian pod malowanie, uzupe艂nienie tynk贸w, szpachlowanie 艣cian, sufit贸w, malowanie 艣cian, sufit贸w klatek schodowych, malowanie stolarki i balustrad, uzupe艂nienie brakuj膮cych tralek.

5. Nomenklatura – wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV):

聽聽聽聽聽 45.44.21.00- 8聽聽 roboty malarskie聽聽聽 45.45.30.00 – 7 roboty remontowe

6. Dopuszcza si臋 sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych.

7.Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

8. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

聽聽聽 a) Krystyna Glonek, tel./faks05235-64-304/ 357 48 18,

聽聽聽 b) Maria Jezierska, tel. 052 35 64聽320, 052 357-20 -93,

聽聽聽 c) Maria Sarnowska, tel. 052聽357 20 93.

9. Termin (okres) realizacji zam贸wienia:2 miesi膮ce od podpisania (na ka偶de zadanie oddzielnie).

10. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl 

11. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku orazprzekazania.

12. Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy -niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

13.O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy: 

1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

4) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

14. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie doewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6聽miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

2) W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a)wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ciach obj臋tych przedmiotem zam贸wienia,

c) aktualnego wpisu do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

3) W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

4) Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych rob贸t (za艂. nr 2 do siwz),

c) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4ustawyPzp (za艂. nr 3 do siwz),

d) o艣wiadczenie w trybie art. 24, ustawy Pzp (za艂. nr 4 do siwz).

5) Kosztorys ofertowy, kt贸ry musi by膰 integraln膮 cz臋艣ci膮 z艂o偶onej oferty. Podstaw膮 do opracowania przez Wykonawc臋kosztorysu ofertowego jestprzedmiar rob贸t, b臋d膮cy za艂膮cznikiem do siwz. Wykonawca mo偶e przyj膮膰 dowoln膮 form臋 i podstaw臋 wyceny rob贸t.

15. Miejsce i termin sk艂adania ofert:

Oferty nale偶y z艂o偶y膰w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw,do dnia 6 grudnia 2006 r. do godz. 9.30.

16. Kryteria wyboru oferty(w % ):

聽聽聽 a)cena wykonania zam贸wienia聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 80 %

聽聽聽聽 b) gwarancja聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 20 %

17. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

18.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw dnia 6 grudnia 2006 r. ogodz. 10.00 (salka konferencyjna).

19.Termin zwi膮zaniaofert膮: 30 dni .

20. Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

Podpis:

…………………

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC207 KB POBIERZspecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2006-11-17 10:30:39160
.DOC170.5 KB POBIERZZa艂 nr 6 do siwz- STWiOR2006-11-17 10:31:36191
?2.7 KB POBIERZzal. 7 przedmiary zad. I.2006-11-17 10:32:03177
?2.2 KB POBIERZzal. 7 przedmiary zad. II2006-11-17 10:32:17167
.DOC28 KB POBIERZOg艂oszenie o wyniku post臋powania.2006-12-07 10:58:56157
graf.581.7 KB POBIERZOg艂oszenie o zawarciu umowy - 12006-12-15 13:52:26124
graf.215.1 KB POBIERZOg艂oszenie o zawarciu umowy - 22006-12-15 13:52:48118

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2006-11-17 10:21:20
Data ostatniej modyfikacji : 2006-11-17 10:29:51
Liczba wy艣wietle艅 : 941

Redaktor  Data modyfikacji 
Krystyna Glonek  17.11.2006 09:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3593124