logo
Zam贸wienia Publiczne » Grudzie艅 2006
15.12.2006 r. Og艂oszenie o wszcz臋ciu postepowania.

"Wykonywanie us艂ug 艂adowark膮 ko艂ow膮 o pojemno艣ci 艂y偶ki 3,4 m, dla potrzeb Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 103/2006聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Inowroc艂aw, dnia 15 grudnia 2006 r.聽聽

OG艁OSZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

1.聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy:

Nazwa zamawiaj膮cego: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Tel./fax. (0-52) 357- 48-18,

REGON: 091581150 NIP: 556-080-85

E-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

2.聽聽聽聽聽 Przedmiot zam贸wienia:

„Wykonywanie us艂ug 艂adowark膮 ko艂ow膮 o pojemno艣ci 艂y偶ki 3.4 m³, dla potrzeb Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu”.

3. Nomenklatura – wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV):聽聽 45520000 -8

4. Us艂uga polega na za艂adunku odpad贸w, surowc贸w, materia艂贸w sypkich, kompostu,mieszaniu, przemieszczaniu, pryzmowaniu w obr臋bie sk艂adowiska ww. materia艂贸w, w tymna p艂ycie sk艂adowiska: wykonywanie pozosta艂ych us艂ug zleconych przez Zamawiaj膮cego.

5. Jednorazowy czas艣wiadczonych us艂ug od 0,5 r-g do 8 r-g

6. Przewidywana liczba godzin ok. 900 r-g.

7. Specyfikacja dost臋pna na stronie internetowej: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

8. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku orazprzekazania.

9. Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy -niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

10. Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w.

1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy:

1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

3) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋, do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

11. Informacj臋 o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 Wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.

11.1. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam贸wie艅 publicznych, zwanej dalej „ustaw膮”, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do聽聽rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

11.2. W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych podobnych us艂ug w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e us艂ugi te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

11.3. Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych us艂ug (za艂. nr 2 do swiz),

c) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4ustawyPzp (za艂. nr 3 do siwz),

d) o艣wiadczenie w trybie art. 24, ustawy Pzp (za艂. nr 4 do siwz).

Kopie dokument贸w musz膮 by膰 potwierdzone

„ za zgodno艣膰 z orygina艂em „- ka偶da ze stron

12. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

13. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

14. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

a) Krystyna Glonek – tel./faks052 35 64聽304 / 357 48 18,

b) Lidia Owedyk, tel. 052 355-41-01

c) Robert 呕uchowski, tel. 052 355 –41-01.

15. Termin (okres) realizacji zam贸wienia: 12 miesi臋cy od podpisania umowy.

16. Miejsce i termin sk艂adania ofert:

Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw do dnia 3 stycznia 2007 r. do godz. 11.30.

17. Kryteria wyboru oferty(w % ):

a) cena za1 r – gpracy sprz臋tu聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 100 %

18. Nie jest wymagane wadium.

聽聽聽聽聽聽

19.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw w dniu 3 stycznia 2007 r. o godzinie 12.00.

20.Termin zwi膮zaniaofert膮: 30 dni .

21. Nie jest wymagane zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy.

Podpis:

……………………….

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC172 KB POBIERZspecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2006-12-15 10:24:25193
.DOC25.5 KB POBIERZOg艂oszenie o uniewa偶nieniu post臋powania.2007-01-05 10:36:31164

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2006-12-15 10:23:47
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-15 10:23:47
Liczba wy艣wietle艅 : 841licznik odwiedzin: 3596188