logo
Zam贸wienia Publiczne » Pa藕dziernik 2007
31/10/2007 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Docieplenie 艣cian zewn臋trznych wraz z kolorystyk膮 elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Grabskiego 13-15 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 105/2007聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.聽聽

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

1. Zamawiaj膮cy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 Zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽118聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Przedmiot zam贸wienia: "Docieplenie 艣cian zewn臋trznych wraz z kolorystyk膮 elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Grabskiego 13- 15 w Inowroc艂awiu",

3. Nomenklatura - wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV):

45. 45.30.00 - 7roboty remontowe irenowacyjne

Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: robota budowlana

4. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

6. Nie b臋dzie prowadzona aukcja elektroniczna.

7. Numer og艂oszenia w BZP: 209761 - 2007; data zamieszczenia 31.10.2007 r.

8. Opis przedmiotu zam贸wienia.

Zam贸wienie obejmuje: docieplenie 艣cian, wymiana okien i drzwi cz臋艣ci wsp贸lnych, wymiana parapet贸w zewn臋trznych, wymiana obr贸bek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie komin贸w.

9. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

聽聽聽 a) Krystyna Glonek, tel. 052 35 64聽304,

聽聽聽 b) Maria Sarnowska, tel. 052 35 64聽320,

聽聽聽 c) Anna Nawrocka, tel. 052 35 64聽325.

10. Termin (okres) realizacji zam贸wienia: wymagany do 30.06.2008 r.

11. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

12. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku orazprzekazania.

13.Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy -niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

14. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

4) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋 do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

15. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

15.1.W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ciach obj臋tych przedmiotem zam贸wienia,

c) aktualnego wpisu do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

15.2. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

15.3.Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych rob贸t (za艂. nr 2 do siwz),

d) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4ustawyPzp (za艂. nr 3 do siwz).

15.4.Kosztorys ofertowy, kt贸ry musi by膰 integraln膮 cz臋艣ci膮 z艂o偶onej oferty. Podstaw膮 do opracowania przez Wykonawc臋kosztorysu ofertowego jestprzedmiar rob贸t, b臋d膮cy za艂膮cznikiem do siwz. Wykonawca mo偶e przyj膮膰 dowoln膮 form臋 i podstaw臋 wyceny rob贸t.

16. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw,do dnia 21 listopada 2007 r. godzina 9.50.

17. Kryteria wyboru ofert:

聽聽聽 a)cena wykonania zam贸wienia聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 80

聽聽聽聽 b) gwarancja聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽20

18. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

19.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 21 listopada 2007 r. godzina 10.00

20.Termin zwi膮zaniaofert膮: 30 dni .

21. Zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy (znwu) w wysoko艣ci 2 % od ustalonej warto艣ci zam贸wienia.

Podpis:

聽聽聽聽聽聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC216 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2007-10-31 10:46:46298
.DOC189.5 KB POBIERZza艂. nr 5 do siwz - STWiOR2007-10-31 10:47:27186
?11.1 KB POBIERZza艂. nr 6 do siwz- przedmiar2007-10-31 10:47:55222
graf.3692.4 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz- projekt2007-10-31 10:49:08122
graf.3659.2 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz - projekt2007-10-31 10:51:42129
graf.3891.9 KB POBIERZza艂. nr 5 do siwz2007-10-31 10:53:13126
graf.3891.5 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz2007-10-31 10:55:29125
graf.4171.2 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz2007-10-31 10:57:40127
graf.4155.9 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz2007-10-31 10:59:07126
graf.754.9 KB POBIERZodpowiedzi do zapytania.2007-11-06 11:48:03133
graf.493.5 KB POBIERZtre艣膰 pyta艅2007-11-06 11:48:24125
graf.937.8 KB POBIERZZawiadomienie o wyniku post臋powania.2007-11-27 13:38:55126
graf.919.4 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert.2007-11-27 13:39:30128
graf.419.3 KB POBIERZOferty odrzucone.2007-11-27 13:39:54112
graf.464.9 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert.2007-11-27 13:40:38121

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2007-10-31 10:45:43
Data ostatniej modyfikacji : 2007-10-31 10:45:43
Liczba wy艣wietle艅 : 911licznik odwiedzin: 3593118