logo
Zam贸wienia Publiczne » Maj 2008
30/05/2008 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach komunalnych przy ulicy Sikorskiego 22-24 oraz Sk艂adowej 6 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 36/2008聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 30 maja 2008 r.聽聽

OG艁OSZENIEOWSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

Numer og艂oszenia w BZP: 114743 - 2008; data zamieszczenia 30/05/2008

Na stronie internetowej: 30/05/2008

Zamieszczenie obowi膮zkowe

Zam贸wienia publiczne

Nie przys艂uguje odwo艂anie

1. Zamawiaj膮cy: Urz膮d Miasta Inowroc艂awia ul. Roosevelta 36, w imieniu i na rzecz kt贸rego dzia艂a na mocy umowy o administrowanie, Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Nazwa nadana zam贸wieniu: "Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach komunalnych przy ulicach Sikorskiego 22-24 oraz Sk艂adowej 6 w Inowroc艂awiu".

2.1. Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV):45. 42. 11.25 - instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: robota budowlana

2.2. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

2.3. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2.4. Zam贸wienie obejmuje wykonanie: demonta偶 istniej膮cej stolarki wraz z wywozem i utylizacj膮, demonta偶 parapet贸w wewn臋trznych, monta偶 stolarki okiennej, monta偶 parapet贸w wewn臋trznych, obr贸bka murarska o艣cie偶y zewn臋trznych i wewn臋trznych, malowanie o艣cie偶y wewn臋trznych.

2.5. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na dwa zadania z mo偶liwo艣ci膮 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, w tym:

Zad. I. - wymiana 73 szt. okien w budynku przy ulicy Sikorskiego 22-24,

Zad. II. - wymiana 15 szt. okien w budynku przy ulicy Sk艂adowej 6.

3. Termin wykonania: 2 miesi膮ce od podpisania umowy.

4. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

a) w cz臋艣ci formalnej zam贸wienia -Krystyna Glonek, tel.052 35 64 304,

b) w cz臋艣ci merytorycznej zam贸wienia - Dorota Ma艂ek, tel. 052聽35 64聽320.

聽聽聽聽

5. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

6. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku orazprzekazania.

7. Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy -niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

8. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋, do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

9. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencjidzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywemterminu sk艂adania ofert;

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

9.1.W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

9.2. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest 聽聽聽ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

9.3. Kosztorys ofertowy, kt贸ry musi by膰 integraln膮 cz臋艣ci膮 z艂o偶onej oferty. Wykonawca mo偶e przyj膮膰 dowoln膮 form臋 ipodstaw臋 wyceny rob贸t.

9.4. Kserokopi臋 atestu na okna, certyfikat (je艣li posiada) oraz atest na profile okienne.

9.5.Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) o艣wiadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz),

b) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

10. Miejsce i termin sk艂adania ofert: sekretariat Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 24 czerwca 2008 r. do godz. 9:50.

11. Kryteria wyboru oferty(w % ): 

a) cena wykonania zam贸wienia - 80 %

b) gwarancja - 20 %.

12. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

13.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw dnia 24 czerwca 2008r.o godz. 10:00 (salka konferencyjna).

14.Termin zwi膮zaniaofert膮: 30 dni .

15. Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy (znwu).

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Podpis:

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC195 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2008-05-30 09:24:14168
.DOC103 KB POBIERZZa艂. nr 5 do siwz- STWiOR2008-05-30 09:24:46165
graf.603.1 KB POBIERZza艂. nr 6 do siwz - kalkulacja koszt贸w - Zad. I.2008-05-30 09:25:55128
graf.194.6 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz- schemat okien, s. 1 - Zad. I.2008-05-30 09:26:54121
graf.348.5 KB POBIERZZa艂. nr 7 do siwz- schemat okien, s.2 - Zad. I.2008-05-30 09:27:37119
graf.790 KB POBIERZZa艂. nr 6 do siwz- kalkulacja koszt贸w - Zad. II.2008-05-30 09:28:39127
graf.271.7 KB POBIERZZa艂. nr 7 do siwz- schemat okien, s.1 - Zad. II.2008-05-30 09:29:19134
graf.179 KB POBIERZZa艂. nr 7 do siwz-schemata okien, s.2- Zad. II.2008-05-30 09:30:38141
graf.154.6 KB POBIERZZa艂. nr 7 do siwz-schemat okien, s.3- Zad. II.2008-05-30 09:31:16121
graf.954.7 KB POBIERZModyfikacja specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.2008-06-10 13:32:02115
graf.653.3 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅.2008-06-10 13:32:35111
graf.771.1 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - s.12008-07-02 14:23:11101
graf.332.2 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - s.22008-07-02 14:24:05111
graf.916.9 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert.2008-07-02 14:24:40111
graf.436.2 KB POBIERZOferty odrzucone - Zad. I.2008-07-02 14:25:13105
graf.410.5 KB POBIERZOferty odrzucone - Zad. II.2008-07-02 14:25:41108
graf.543 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert - Zad. I.2008-07-02 14:26:56104
graf.572.3 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert - Zad. II.2008-07-02 14:27:34120
graf.163.6 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 163629-20082008-07-17 13:44:46121

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2008-05-30 09:23:20
Data ostatniej modyfikacji : 2008-05-30 09:23:20
Liczba wy艣wietle艅 : 832licznik odwiedzin: 3593151