logo
Zam贸wienia Publiczne » Lipiec 2008 » Sierpie艅 2008
20/08/2008 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Docieplenie 艣cian zewn臋trznych i stropodachu wraz z kolorystyk膮 elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Konopnickiej 26 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 53/2008聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 20 sierpnia 2008 r.聽聽

OG艁OSZENIEOWSZCZ臉CIUPOST臉POWANIA

1. Zamawiaj膮cy: Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy ulicy Konopnickiej 26 w Inowroc艂awiu w imieniu i na rzecz kt贸rej dzia艂a na mocy umowy o administrowanie, Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 Zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Przedmiot zam贸wienia: "Docieplenie 艣cian zewn臋trznych i stropodachu wraz z kolorystyk膮 elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Konopnickiej 26 w Inowroc艂awiu",

3. Nomenklatura - wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV):

45. 45.30.00 - 7roboty remontowe irenowacyjne

Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: robota budowlana

4. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

6. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Numer og艂oszenia w BZP: 194744 - 2008; data zamieszczenia 20/08/2008 r.

8. Opis przedmiotu zam贸wienia.

Zam贸wienie obejmuje: rozbi贸rk臋 pokrycia z papy na dachach betonowych, przebicie otwor贸w, wyr贸wnanie terenu, wykonanie podsypki izolacyjnej, przebicie otwor贸w, rury wentylacyjne, naprawa pokry膰 dachowych, rozebranie podsypki izolacyjnej, wywiezienie gruzu, wymiana drzwi wej艣ciowych, wymiana stolarki okiennej klatek schodowych, rozebranie rur spustowych, rozebranie obr贸bek blacharskich, uzupe艂nienie tynk贸w, obr贸bki blacharskie, wymiana zu偶ytych rur spustowych, wpi臋cie rur spustowych, ocieplenie budynku p艂ytami styropianowymi, malowanie farbami.

9. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

a) w cz臋艣ci formalnej zam贸wienia -Krystyna Glonek, tel.052 35 - 64 - 304,

b) w cz臋艣ci merytorycznej zam贸wienia - Anna Nawrocka, tel. 052 35 64聽325.

10. Po偶膮dany termin realizacji zam贸wienia: 3 miesi膮ce od podpisania umowy.

11. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

12. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

13.Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy - niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

14. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

4) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋 do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia / nie spe艂nia

15. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert:

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

15.1.W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ciach obj臋tych przedmiotem zam贸wienia,

c) aktualnego wpisu do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

15.2. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

15.3.Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych rob贸t (za艂. nr 2 do siwz),

d) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz).

15.4.Kosztorys ofertowy, kt贸ry musi by膰 integraln膮 cz臋艣ci膮 z艂o偶onej oferty. Podstaw膮 do opracowania przez Wykonawc臋 kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob贸t, b臋d膮cy za艂膮cznikiem do siwz. Wykonawca mo偶e przyj膮膰 dowoln膮 form臋 i podstaw臋 wyceny rob贸t. W kosztorysie ofertowymWykonawca musi poda膰 w jakim systemie BSO wykonanie b臋dzie docieplenie. Kosztorys z podliczeniem:razemkoszty bezpo艣rednie, razem z narzutami, tabela element贸w.

16. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 12 wrze艣nia 2008 r. godzina 9.50.

17. Kryteria wyboru ofert:

聽聽聽 a)cena wykonania zam贸wienia80

聽聽聽聽 b) gwarancja聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽20

18. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

19.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 12 wrze艣nia 2008 r. godzina 10.00

20.Termin zwi膮zaniaofert膮: 30 dni .

21. Zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy (znwu) w wysoko艣ci 2 % od ustalonej warto艣ci zam贸wienia.

Podpis:

聽聽聽聽聽聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC231 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2008-08-20 12:17:50168
.DOC66 KB POBIERZZa艂. nr 5 do siwz - STWiOR2008-08-20 12:18:17192
.DOC133 KB POBIERZZa艂. nr 5 do siwz - STWiOR2008-08-20 12:18:39179
?6.5 KB POBIERZza艂. nr 6 do siwz- przedmiar2008-08-20 12:19:25201
graf.4419.1 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz- projekt2008-08-20 12:21:05131
graf.4387.2 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz-projekt2008-08-20 12:22:37134
graf.4405.2 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz- projekt2008-08-20 12:24:23129
graf.4454.7 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz- projekt2008-08-20 12:25:55131
graf.723.9 KB POBIERZOdpowiedzi na zapytania.2008-09-02 10:04:55126
graf.480.2 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅.2008-09-02 10:05:22120
graf.722 KB POBIERZOdpowiedzi na zapytania - 22008-09-10 10:23:46125
graf.234.7 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅 - 22008-09-10 10:24:11122
graf.876.8 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.2008-09-22 12:28:05138
graf.872.9 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert.2008-09-22 12:29:15132
graf.441.9 KB POBIERZOferty odrzucone.2008-09-22 12:30:38124
graf.550.6 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert.2008-09-22 12:31:20125
graf.996.2 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 229900-20082008-10-08 10:52:40122

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2008-08-20 12:16:44
Data ostatniej modyfikacji : 2008-08-20 12:16:44
Liczba wy艣wietle艅 : 857licznik odwiedzin: 3596163