logo
Zam贸wienia Publiczne » Stycze艅 2009
09/01/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Remont klatki schodowej oraz maszynowni w budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kopernika 4 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 1/2009聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 9 stycznia 2009 r.聽聽

OG艁OSZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

Numer og艂oszenia w BZP: 2790 - 2009; data zamieszczenia 09/01/2009 r.

Zamieszczenie obowi膮zkowe

Zam贸wienia publiczne

1. Zamawiaj膮cy: Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy ulicy Kopernika 4 w Inowroc艂awiu, w imieniu i na rzecz, kt贸rej dzia艂a na mocy umowy powierzenia, Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Adres pocztowy:

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

Adres strony internetowej: www.pgkimino.pl

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Rodzaj zamawiaj膮cego: Sp贸艂ka z o. o. - w艂asno艣膰 samorz膮dowa, zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami

1.1. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z Wykonawcami s膮:

a) w cz臋艣ci formalnej zam贸wienia - Krystyna Glonek, tel./ faks 052 35 64 304,

b) w cz臋艣ci merytorycznej zam贸wienia - Anna Nawrocka, tel. 052聽357 56 62.

1.2. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

1.3. Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy - niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

2. Nazwa nadana zam贸wieniu: "Remont klatki schodowej oraz maszynowni w budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kopernika 4 w Inowroc艂awiu".

Rodzaj zam贸wienia: robota budowlana

przys艂uguje odwo艂anie

2.1. Prace obejmuj膮: remont klatki schodowej, wymiana okien na klatce schodowej, likwidacja 艣cianek zewn臋trznych z luksfer贸w na klatce schodowej z cz臋艣ciowym zamurowaniem otwor贸w z bloczk贸w z betonu kom贸rkowego i osadzeniem okien, wymiana 艣cianek wewn臋trznych z luksfer贸w na murowane z bloczk贸w betonowych z monta偶em drzwi cz臋艣ciowo przeszklonych, remont maszynowni windy, wymiana drzwi wej艣ciowych do budynku z demonta偶em wiatro艂apu.

2.2.Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.45.30.00 - 7 roboty remontowe i renowacyjne

Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

2.3. Termin (okres) realizacji zam贸wienia: 3 miesi膮ce od podpisania umowy.

3. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia,

c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋 do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

4. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

4.1.W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ciach obj臋tych przedmiotem zam贸wienia, w zakresie rob贸t budowlanych,

c) aktualnego wpisu do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

4.2. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

4.3.Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych rob贸t (za艂. nr 2 do siwz),

c) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz).

4.4. Kosztorys ofertowy, kt贸ry musi by膰 integraln膮 cz臋艣ci膮 z艂o偶onej oferty. Podstaw膮 do opracowania przez Wykonawc臋 kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob贸t, b臋d膮cy za艂膮cznikiem do siwz. Wykonawca mo偶e przyj膮膰 dowoln膮 form臋 i podstaw臋 wyceny rob贸t.

5. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 30 stycznia 2009 r. do godziny 10:50

6. Kryteria wyboru ofert (w % ):

聽聽聽 a) cena wykonania zam贸wienia 80 %

聽聽聽聽 b) gwarancja 20 %

7. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, dnia 30 stycznia 2009 r. o godzinie 11:00

9. Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni .

10. Zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy (znwu) w wysoko艣ci 2 % od ustalonej warto艣ci zam贸wienia.

Podpis:

聽聽聽聽聽聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC219 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2009-01-09 11:22:29235
.DOC213.5 KB POBIERZSTWiOR2009-01-09 11:22:53180
?7.9 KB POBIERZZa艂. nr 6 do siwz - przedmiar2009-01-09 11:23:14368
graf.306.5 KB POBIERZZa艂. nr 7 do siwz- Typ okien i drzwi - rysunki s.12009-01-09 11:33:24198
graf.4262.5 KB POBIERZs.22009-01-09 11:34:55193
graf.924.7 KB POBIERZOdpowiedzi na zapytania.2009-01-22 13:22:07180
graf.427.8 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅.2009-01-22 13:22:33191
graf.659.5 KB POBIERZUzupe艂nienie wyja艣nie艅 z dnia 22.01.2009 r.2009-01-23 09:17:25183
graf.702 KB POBIERZZmiana terminu sk艂adania ofert.2009-01-27 12:45:39184
graf.199.3 KB POBIERZDrzwi wewn臋trzne - rys.2009-01-27 12:46:43169
graf.793.6 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.2009-02-17 12:30:26131
graf.767.5 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert - s.12009-02-17 12:31:44158
graf.760.5 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert - s.22009-02-17 12:32:36152
graf.310.5 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert- s.32009-02-17 12:33:11130
graf.424.9 KB POBIERZOferta wykluczona- ZP-182009-02-17 12:35:33132
graf.588.7 KB POBIERZOferty odrzucone - s.12009-02-17 12:36:23128
graf.205.9 KB POBIERZOferty odrzucone - s.22009-02-17 12:37:28130
graf.659.1 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert.2009-02-17 12:38:17158
graf.944.9 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 42541- 20092009-02-26 09:12:37136

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-01-09 11:21:22
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-09 11:21:22
Liczba wy艣wietle艅 : 1282licznik odwiedzin: 3592560