logo
Zam贸wienia Publiczne » Luty 2009
17/02/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Remont elewacji wraz z kolorystyk膮, remont dachu oraz malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Harcerstwa Polskiego 1 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 7/2009聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 17 lutego 2009 r.聽聽

OG艁OSZENIEOWSZCZ臉CIUPOST臉POWANIA

Numer og艂oszenia w BZP: 38641- 2009; data zamieszczenia 17/02/2009 r.

1. Nazwa i adres Zamawiaj膮cego

Nazwa: Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy ulicy Harcerstwa Polskiego 1 w Inowroc艂awiu w imieniu i na rzecz, kt贸rej dzia艂a na mocy powierzenia, Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Adres pocztowy:

Ulica:

ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Miejscowo艣膰:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kod pocztowy:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wojew贸dztwo:

Inowroc艂aw聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 88 - 100聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 kujawsko - pomorskie

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: robota budowlana

Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 CPV: 45.45.30.00 - 7, 45.44.30.00 - 4, 45.26.12.00 - 6, 45.44.00.00 - 3.

3. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy- niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

4. Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia

Nazwa nadana zam贸wieniu: "Remont elewacji wraz z kolorystyk膮, remont dachu oraz malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Harcerstwa Polskiego 1 w Inowroc艂awiu".

Zam贸wienie obejmuje: postawienie rusztowa艅, wywiezienie gruzu, wykonanie daszk贸w ochronnych nad przej艣ciami, odgrzybianie 艣cian, uzupe艂nienie tynk贸w, przyklejenie siatki, malowanie elewacji, ocieplenie 艣cian budynku p艂ytami styropianowymi, rozebranie rur spustowych, licowanie p艂ytkami klinkierowymi, ochron臋 naro偶nik贸w, rozbi贸rk臋 pokrycia dachu, wymian臋 艂acenia dachu, pokrycie dachu dach贸wk膮, wymian臋 w艂az贸w kominowych, wymian臋 pokrycia mur贸w ogniowych, wykonanie rynien dachowych, wykonanie izolacji cieplnej, przeciwd藕wi臋kowej i przeciwwilgociowej, mechaniczn膮 rozbi贸rk臋 nawierzchni bitumicznej, r臋czne rozebranie podbudowy betonowej, r臋czne kopanie row贸w, wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie opaski betonowej, rozbi贸rk臋 czapek kominowych, przemurowanie komin贸w, wykonanie tynk贸w, uzupe艂nienie czapek kominowych i 艂aw kominiarskich, wykonanie pomost贸w na dachu, zeskrobanie i zmycie starej farby, malowanie farbami emulsyjnymi 艣cian klatek schodowych, wykucie z muru o艣cie偶nic, wstawienie okien w pralni i suszarni.

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

6. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

7. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

9. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

a) w cz臋艣ci formalnej zam贸wienia - Krystyna Glonek, tel.052 35 - 64 - 304,

b) w cz臋艣ci merytorycznej zam贸wienia - Anna Nawrocka, tel. 052 35 64聽325.

10. Po偶膮dany termin realizacji zam贸wienia: 4 miesi膮ce od podpisania umowy.

11. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋 do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

12. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert:

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

12.1.W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ciach obj臋tych przedmiotem zam贸wienia,

c) aktualnego wpisu do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

12.2. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

12.3.Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych rob贸t (za艂. nr 2 do siwz),

d) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz).

12.4.Kosztorys ofertowy, kt贸ry musi by膰 integraln膮 cz臋艣ci膮 z艂o偶onej oferty. Podstaw膮 do opracowania przez Wykonawc臋 kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob贸t, b臋d膮cy za艂膮cznikiem do siwz. Wykonawca mo偶e przyj膮膰 dowoln膮 form臋 i podstaw臋 wyceny rob贸t. W kosztorysie ofertowym Wykonawca musi poda膰, w jakim systemie wykonany b臋dzie remont elewacji.

13. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw,do dnia 11 marca 2009 r. do godziny 9:50.

14. Kryteria wyboru ofert:

聽聽聽 a)cena wykonania zam贸wienia聽聽聽聽 80

聽聽聽聽 b) gwarancja聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽20

15. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

16.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, dnia 11 marca 2009 r. o godzinie 10:00

17. Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni .

18. Zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy (znwu) w wysoko艣ci 2 % od ustalonej warto艣ci zam贸wienia.

19. Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

Podpis:

聽聽聽聽聽聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC239 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2009-02-17 12:17:49208
.DOC244 KB POBIERZZa艂. nr 5 do siwz - STWiOR2009-02-17 12:21:53230
?11.2 KB POBIERZZa艂. nr 6 do siwz - przedmiar2009-02-17 12:22:47267
graf.3365.1 KB POBIERZZa艂. nr 7 do siwz- rysunek elewacji2009-02-17 12:43:53177
graf.900.3 KB POBIERZOdpowiedzi na zapytania2009-02-25 12:35:24152
graf.1120.8 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅2009-02-25 12:36:00156
graf.796.8 KB POBIERZWyja艣nienia do zapyta艅 - II2009-03-05 12:06:54141
graf.466.9 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅.2009-03-05 12:07:17129
graf.825.6 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.2009-03-19 13:27:33127
graf.877.3 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert - s.12009-03-19 13:28:42120
graf.810.5 KB POBIERZs.22009-03-19 13:29:28128
graf.479.9 KB POBIERZOferty odrzucone.2009-03-19 13:29:57123
graf.825.5 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert.2009-03-19 13:31:42116
graf.953.5 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 83038-20092009-03-30 13:14:17126

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-02-17 12:15:17
Data ostatniej modyfikacji : 2009-02-17 12:15:17
Liczba wy艣wietle艅 : 970licznik odwiedzin: 3593127