logo
Zam贸wienia Publiczne » Lipiec 2009
09/07/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Opracowanie dokumentacji w zakresie uj臋cia i gospodarczego wykorzystania gazu sk艂adowiskowego oraz wykonanie instalacji s艂u偶膮cej spalaniu biogazu w pochodni z mo偶liwo艣ci膮 rozbudowy instalacji o blok produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zak艂adzie Utylizacji Odpad贸w Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP.25/2009聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Inowroc艂aw, dnia 9 lipca 2009 r.聽聽

OG艁OSZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

Numer og艂oszenia w BZP: 230326 - 2009;

data zamieszczenia 09/07/2009 r.

Zamieszczenie obowi膮zkowe

Zam贸wienia publiczne

1. Zamawiaj膮cy:Miasto Inowroc艂aw ul. Roosevelta 36, w imieniu i na rzecz, kt贸rego dzia艂a na mocy umowy o administrowanie, Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu,

Adres pocztowy:

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

Adres strony internetowej: www.pgkimino.pl

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl 

Rodzaj zamawiaj膮cego: Sp贸艂ka z o. o. - w艂asno艣膰 samorz膮dowa, zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami

1.1. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z Wykonawcami s膮:

a) w cz臋艣ci formalnej zam贸wienia - Krystyna Glonek, tel./ faks 052 35 64 304,

b) w cz臋艣ci merytorycznej zam贸wienia - Lidia Owedyk, tel. 052聽352 76 13.

聽1.2. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

1.3. Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy - niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

聽2. Nazwa nadana zam贸wieniu: "Opracowanie dokumentacji w zakresie uj臋cia i gospodarczego wykorzystania gazu sk艂adowiskowego oraz wykonanie instalacji s艂u偶膮cej spalaniu biogazu w pochodni z mo偶liwo艣ci膮 rozbudowy instalacji o blok produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zak艂adzie Utylizacji Odpad贸w Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowroc艂awiu".

Rodzaj zam贸wienia: robota budowlana

2.1. Zam贸wienie sk艂ada si臋 z: przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezb臋dnych decyzji i zezwole艅, w zakresie transportu przygotowanie do spalania, spalanie w pochodni oraz po uzasadnieniu ekonomicznym biogazu energetycznego do spalania, budowy instalacji ujmuj膮cej, transportuj膮cej i przygotowuj膮cej gaz do spalania, budowa pochodni spalaj膮cej gaz sk艂adowiskowy.

2.2. Przedmiotem zam贸wienia jest:

a) wykonanie bilansu gazu sk艂adowiskowego i wskazanie na ew. mo偶liwo艣膰 energetycznegowykorzystania biogazu, ekonomiczne uzasadnienie decyzji,

b) opracowanie dokumentacji - wszystkich bran偶, w zakresie uj臋cia, przesy艂u, przygotowania gazu sk艂adowiskowego, ew. gospodarczego wykorzystania gazu sk艂adowiskowego

c) wykonanie w oparciu o przygotowan膮 dokumentacj臋 instalacji do uj臋cia, przesy艂u przygotowania do spalania biogazu,

d) wykonanie instalacji s艂u偶膮cej spalaniu biogazu w pochodni z mo偶liwo艣ci膮 rozbudowy instalacji o blok produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zak艂adzie Utylizacji Odpad贸w Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowroc艂awiu, (budowa bloku energetycznego b臋dzie przedmiotem odr臋bnego post臋powania)

e) uzyskanie wszystkich uzgodnie艅, decyzji, pozwole艅 niezb臋dnych dla realizacji zadania.

f) opracowanie instrukcji eksploatacji zrealizowanej instalacji, bhp i p.po偶,

g) przeszkolenie za艂ogi w zakresie obs艂ugi instalacji,

h) w okresie gwarancji wykonawca zapewni serwis naprawczy. Czas reakcji do 24 godzin od momentu zg艂oszenia usterki.

2.3.Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV):45230000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci膮g贸w, ci膮g贸w komunikacyjnych i linii energetycznych.

71320000-7 - Us艂ugi in偶ynieryjne w zakresie projektowania

聽Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

聽2.3. Termin (okres) realizacji zam贸wienia:30.04.2010 r. cz臋艣膰 dotycz膮ca instalacji ssawy

Dokumentacj臋 nale偶y przygotowa膰 do 30.09.2009 r.

Budowa instalacji uj臋cia, przesy艂u, spalania - 30.11.2009 r.

3. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia,

c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

聽Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋 do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

4. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

b) o艣wiadczenia wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenia wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

4.1. W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz dysponowania potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da膰 nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat

przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres

prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych

swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot

zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania

oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y

wykonane nale偶ycie, za艂. nr 2 do siwz. Z wykazu musi wynika膰, 偶e

wykonawca wykona艂 minimum 2 dokumentacje w zakresie uj臋cia i

gospodarczego wykorzystania gazu sk艂adowiskowego i na ich podstawie

wykona艂 t膮 instalacj臋 o warto艣ci 1 000聽000 z艂 netto ka偶da. Do wykazu

nale偶y za艂膮czy膰 minimum 2 referencje,

b) wykazu os贸b i podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci - za艂. nr 3 do siwz,

c) zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ci architektonicznej, konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej, instalacyjnej w zakresie instalacji gazowychoraz aktualnych wpis贸w do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

4.2. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

4.3.Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych rob贸t (za艂. nr 2 do siwz),

c) wykaz os贸b (za艂. nr 3 do siwz),

d) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (za艂. nr 4 do siwz).

4.4. Dow贸d wniesienia wadium.

5. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 30 lipca 2009 r. do godziny 09:50

6. Kryteria wyboru ofert (w %): najni偶sza cena

7. Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium w wysoko艣ci: 5.000,00 z艂otych.

7.1. Wykonawca, kt贸rego oferta nie b臋dzie zabezpieczona akceptowan膮 form膮 wadium zostanie wykluczony z post臋powania.

7.2.Wadium mo偶e by膰 wniesione najp贸藕niej wraz z up艂ywem terminu sk艂adania ofert w formach dopuszczonych ustaw膮 (art. 45 ust. 6), w zale偶no艣ci od wyboru Wykonawcy, tj. w postaci:

a) pieni臋偶nej,

b) por臋cze艅 bankowych lub por臋cze艅 sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) por臋cze艅 udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b, ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

7.3. Wadium wp艂acone w pieni膮dzu nale偶y wnie艣膰 na konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowroc艂aw88 1090 1069 0000 0000 0701 3956. O potwierdzeniu, 偶e wadium w pieni膮dzu wp艂acono w wymaganym terminie decyduje data wp艂ywu 艣rodk贸w na rachunek Zamwaijacego, tj. najp贸藕niej przed godz. 09:50 w dniu otwarcia ofert. Orygina艂 dokukmentu bankowego potwierdzajacego wp艂at臋 lub kserokopi臋 tego dokumentu po艣wiadczon膮 przez osob臋 podpisuj膮c膮 ofert臋 nale偶y do艂膮czy膰 do oferty.

7.4.Wadium wnoszone w postaci por臋czenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno by膰 wystawione na druku wystawcy i okre艣la膰 wierzytelno艣膰, kt贸ra ma by膰 zabezpieczona gwarancj膮 lub por臋czeniem.

7.5. Gwarancja musi tak偶e zawiera膰 zapisy dotyczace:

a) czasu trwania,

b) zasad wyga艣ni臋cia.

7.6. Okres wa偶no艣ci gwarancji musi obejmowa膰 ca艂y okres zwi膮zania ofert膮.

7.7. Zamawiaj膮cy dokona zwrotu wadium na zasadach okre艣lonych w ustawie.

7.8. Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiajacego w przypadku gdy:

a) odm贸wi podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie,

b) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy staje si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie wykonawcy.

7.9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt贸rym mowa w art. 26 ust. 3, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust.1, lub pe艂nomocnictw.

8.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, dnia 30 lipca 2009 r. o godzinie 10:00

聽9.Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni .

10. Zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy (znwu) w wysoko艣ci 2 % od ustalonej warto艣ci zam贸wienia.

11. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣ci udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

Podpis:

聽聽聽聽聽聽

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC237.5 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2009-07-09 11:00:51181
.DOC86 KB POBIERZza艂. nr 6 do siwz- Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia2009-07-09 11:01:46257
.DOC55.5 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz- Program Funkcjonalno - U偶ytkowy2009-07-09 11:02:19195
graf.1266.1 KB POBIERZza艂. nr 8 do siwz- mapka, w臋ze艂 energetyczny2009-07-09 11:05:25116
graf.10206.5 KB POBIERZza艂. nr 8 do siwz- mapka, ZUOK2009-07-09 11:08:43109
graf.842.8 KB POBIERZZmiana terminu sk艂adania ofert + uzupe艂nienie siwz2009-07-29 13:54:45112
graf.910.5 KB POBIERZZawiadomienie o uniewa偶nieniu post臋powania.2009-08-12 12:02:59108
graf.481.8 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert.2009-08-12 12:03:33105

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-07-09 10:59:53
Data ostatniej modyfikacji : 2009-07-09 11:16:36
Liczba wy艣wietle艅 : 931

Redaktor  Data modyfikacji 
Krystyna Glonek  09.07.2009 09:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3593055