logo
Zam贸wienia Publiczne » Marzec 2007
13.03.2007 r. Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Docieplenie i remont dachu budynku przy ulicy Solankowej 53 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 37/2007聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 13 marca 2007 r.聽聽

OG艁OSZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

o warto艣ci poni偶ej 60 000 EURO

1. Zamawiaj膮cy: Urz膮d Miasta Inowroc艂awia ul. Roosevelta 36, w imieniu i na rzecz kt贸rego dzia艂a na mocy umowy o administrowanie, Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽118聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Przedmiot zam贸wienia: „Docieplenie i remont dachu budynku przy ulicy Solankowej 53 w Inowroc艂awiu”.

3. Nomenklatura – wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV): 45. 45.30.00 – 7roboty remontowe irenowacyjne

Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: robota budowlana

4. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

6. Nie b臋dzie prowadzona aukcja elektroniczna.

7. Opis przedmiotu zam贸wienia.

Prace obejmuj膮: docieplenie 艣cian zewn臋trznych wraz z kolorystyk膮, docieplenie stropodachu granulatem, wykonanie wentylacji stropodachu, remont dachu, wymiana drzwi wej艣ciowych, opaska betonowa wok贸艂 budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki na PCV.

8. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

聽聽聽 a) Krystyna Glonek, tel. 052 35 64聽304,

聽聽聽 b) Maria Jezierska, tel. 052 35 64聽320,

聽聽聽 c) Maria Sarnowska, tel. 052 35 64聽325.

9. Termin (okres) realizacji zam贸wienia: 4 miesi膮ce od podpisania umowy.

10. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

11. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku orazprzekazania.

12.Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy -niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

13. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

4) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋 do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

14. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

14.1.W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ciach obj臋tych przedmiotem zam贸wienia,

c) aktualnego wpisu do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

14.2. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

14.3.Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych rob贸t (za艂. nr 2 do siwz),

c) o艣wiadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz),

d) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4ustawyPzp (za艂. nr 4 do siwz).

14.4.Kosztorys ofertowy, kt贸ry musi by膰 integraln膮 cz臋艣ci膮 z艂o偶onej oferty. Podstaw膮 do opracowania przez Wykonawc臋kosztorysu ofertowego jestprzedmiar rob贸t, b臋d膮cy za艂膮cznikiem do siwz. Wykonawca mo偶e przyj膮膰 dowoln膮 form臋 i podstaw臋 wyceny rob贸t.

15. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw,do dnia 29 marca 2007 r. godzina 9.30.

16. Kryteria wyboru ofert (w % ):

聽聽聽 a)cena wykonania zam贸wienia聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 80 %

聽聽聽聽 b) gwarancja聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽20 %

17. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

18.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 29 marca 2007 r. godzina 10.00

19.Termin zwi膮zaniaofert膮: 30 dni .

20. Zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy (znwu) w wysoko艣ci 2 % od ustalonej warto艣ci zam贸wienia.

Podpis:

聽聽聽聽聽聽 ………………………..

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC225 KB POBIERZspecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2007-03-13 08:45:54229
?5.7 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz - przedmiary2007-03-13 08:48:58220
.DOC24 KB POBIERZza艂. nr 8 do siwz wz贸r okien2007-03-13 08:49:30203
graf.1487.6 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 12007-03-13 08:55:27146
graf.1439.9 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 22007-03-13 08:58:13158
graf.1321.2 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 32007-03-13 09:01:25155
.DOC222.5 KB POBIERZza艂. nr 6 do siwz - STWiOR2007-03-13 09:13:00227
graf.1177.7 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 42007-03-13 09:16:54146
graf.920.5 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 52007-03-13 09:23:32145
.DOC24.5 KB POBIERZModyfikacja specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.2007-03-21 11:43:32187
graf.242.2 KB POBIERZdodatkowy przedmiar2007-03-21 11:44:02153
.DOC30 KB POBIERZOg艂oszenie o wyniku post臋powania.2007-04-04 11:00:08191
.DOC24.5 KB POBIERZzawiadomienie o prote艣cie2007-04-13 09:08:05195
graf.909.9 KB POBIERZtre艣膰 protestu2007-04-13 09:08:52144
graf.351.3 KB POBIERZtre艣膰 protestu2007-04-13 09:09:14144
.DOC24 KB POBIERZprotest 22007-04-17 12:03:04187
graf.894.1 KB POBIERZtre艣膰 protestu2007-04-17 12:03:44141
graf.802.4 KB POBIERZtre艣膰 protestu2007-04-17 12:04:46156
.DOC18.2 KB POBIERZuwzgl臋dnienie protestu2007-04-18 13:23:18284
graf.544 KB POBIERZOg艂oszenie o zawarciu umowy2007-05-09 14:55:53136

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2007-03-13 08:45:13
Data ostatniej modyfikacji : 2007-03-13 08:45:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1174licznik odwiedzin: 3593103